Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, από τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.  Έβρου καταρτίστηκε  ο τελικός πίνακας οργανικής
σύνθεσης διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο.

Τα σχετικά στοιχεία  του πίνακα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των
μεταθέσεων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ60 και ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή.

Τα στοιχεία του πίνακα που καταχωρήθηκαν είναι:ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΒΡΟΥ_2019_2020