Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Κ α λ ε ί

σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 134027/E2/08-08-2018  ΥΑ «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ), οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και ανήκουν οργανικά (από διορισμό, μετάταξη, μετάθεση), να δηλώσουν την περιοχή στην οποία επιθυμούν να ανήκουν οργανικά, εφεξής.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου μπορούν να επιλέξουν μόνο μεταξύ των περιοχών που προέκυψαν από τον επιμερισμό της περιοχής στην οποία ανήκουν οργανικά, δηλαδή, Α΄ Έβρου ή Β΄ Έβρου.

Για την πρόσκληση δείτε:7026_12_09_2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed