Στη σημερινή συνεδρίαση,12/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα λειτουργικά κενά των σχολείων  της ομάδας τους ή της όμορης ομάδας τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου και σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η ΔΟΕ για το συγκεκριμένο θέμα.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις δείτε τον πίνακα:Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων με αυτό στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι,καλούνται  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Για τα λειτουργικά κενά δείτε:Λειτουργικά κενά

Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση τοποθέτησης