Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου καλεί:

Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.

Β.  Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που μετατέθηκαν από άλλη περιοχή μετάθεσης.

Γ. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79 που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

Δ. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60  που μετατέθηκαν σε θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Ε. Τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι ή σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας.

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 11-05-2018 μέχρι και 18-05-2018, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες για οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης, συμπεριλαμβανομένων σχολείων στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στον πίνακα οργανικών κενών, όπως επίσης και σχολείων στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (https://teachers.minedu.gov.gr/) και έχουν την αποκλειστική ευθύνη  της ορθής επιλογής των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να δηλώσουν.

Σας γνωρίζουμε πως οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις κλασικού ή ολοήμερου προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, θα υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική ανακοίνωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων (άρθρο 10 παρ. 3 του Π.Δ. 50/1996).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου στα τηλέφωνα 2551355344 και 2551355345.

Οργανικά_κενά_11-5-18

Λήψη του τελικού πίνακα μοριοδότησης

Οδηγίες για την δήλωση προτιμήσεων