Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη, 22/02/2018 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού.

2.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη.