Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

                                                 α π ο φ ά σ ι σ ε

τον διορισμό  εκπ/κών του μειονοτικού προγράμματος ως Διευθυντών στα Μειονοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 2017-2018, από 1-9-2017 έως και 31-8-2018 για τους οργανικά υπηρετούντες ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο
σχολείο έως και τις 21-06-2018 για τους υπόλοιπους (αναπληρωτές και αποσπασμένους) ως εξής:

Λήψη του αρχείου (Διευθυντές)

και τον διορισμό  εκπ/κών του ελληνόγλωσσου προγράμματος ως Υποδιευθυντών στα Μειονοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 2017-2018, από 1-9-2017 έως και 31-8-2018 για τους οργανικά υπηρετούντες ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο έως και τις 21-06-2018 για τους υπόλοιπους(αναπληρωτές και αποσπασμένους) ως εξής:

Λήψη του αρχείου (Υποδιευθυντές)