Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Έβρου,ημέρα Τρίτη 30/5/2017 και ώρα  13.00′ αποφάσισε για τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές :

Μεταθέσεις

Βελτιώσεις θέσεων ΣΜΕΑΕ

Νέα οργανικά κενά 30-05-2017

 Διάθεση ΠΥΣΠΕ 30-05-2017

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί του πίνακα οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα επανεξέτασης προς το ΠΥΣΠΕ Έβρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα.

Η αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί ιδιοχείρως, με e-mail (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με fax (2551355346).