Επικοινωνία

 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ KATA TH ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία διάφορες πληροφορίες ανταλλάσσονται και κατανοούνται από δύο ή περισσότερους ανθρώπους (Κουτουζής και Πρόκου, 2005). Σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό η επικοινωνία συμβάλλει στην επικέ ντρωση της προσπάθειας πάνω σε αμοιβαία αποδεκτούς στόχους. Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία ανθρώπινου

 » Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η αμφίδρομη επικοινωνία των Διευθυντών με τους Εκπαιδευτικούς απαιτείται να’ ναι το κυρίαρχο το μέλημα της διοίκησης, καθώς σ’ αυτήν στηρίζονται οι αρμονικές σχέσεις των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για να επιτευχθεί αυτό ο Διευθυντής οφείλει να δημιουργεί και να καθοδηγεί σε διαύλους επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς

 » Διαβάστε περισσότερα