Κανονισμός λειτουργίας ομίλων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι όμιλοι και τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αναλόγως του περιεχομένου και των στόχων τους, απευθύνονται σε μαθητές μιας ή περισσοτέρων τάξεων.

  • Ο μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους, κατ’ ανώτατο όριο.
  • Οι όμιλοι και τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, από 14.15.-16.00.
  • Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή ενός μαθητή στον όμιλο απαιτείται: α) η συστηματική παρακολούθηση και β) η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον υπεύθυνο/ους του ομίλου.
  • Μαθητής που σημειώνει τρεις [3] συνεχόμενες απουσίες και δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις υποχρεώσεις του χάνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
  • Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο διδακτικές ώρες.
  • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο ύλης και βιβλίο απουσιών των μαθητών.
  • Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσιάζει ή πρόκειται να απουσιάσει ενημερώνει εγκαίρως το σχολείο α. τηλεφωνικά και β. με συμπληρωμένο το ακόλουθο κείμενο

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο/Η υπογράφων/ουσα (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)………………………………………………………………………… κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας………………………………………………………….. της ………. τάξης, ο οποίος/η οποία συμμετέχει στον Όμιλο ……………………………………………………………………………………………………./στο τμήμα Ενισχυτικής …………………………………………………………… ενημερώνω ότι θα απουσιάσει σήμερα …/…/20… .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Υπογραφή

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top