Πανελλαδικές Εξετάσεις: επιβεβαίωση δηλώσεων μαθητών-μαθητριών

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν δεν προβούν στην επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής τους τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα/διαβατήριο  ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση.

Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι/ες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Φ.251/41150/Α5/27-32020 εγκυκλίου, πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) στο Λύκειό τους, που τα είχαν ήδη στείλει με mail.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ:

ΕΞΕ – 52102 – 2020 – Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020