Ανάθεση εκδρομής Γ τάξης

                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-2020

                                                   ΠΡΑΞΗ 3η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕ.Λ. Βουλιαγμένης, σήμερα Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 11:00 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει τη Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 11:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 492/18-10-2019. Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΞΗ  4η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕ.Λ. Βουλιαγμένης, σήμερα Πέμπτη  24/10/2019  και ώρα 11:30  μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄  τάξης στα Ιωάννινα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 492/18-10-2019 . πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε.

     Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ’ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy days

Η προσφερόμενη τιμή κατ άτομο είναι:   195  ευρώ με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 9/12/2019 έως 13/12/2019, στa Iωάννινα

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

  1. Connection travel με προσφερόμενη τιμή     179     ευρώ  CEZARIA 4* σε μεγαλύτερη απόσταση                                                    

( απορρίφθηκε η προσφορά για ξενοδοχείο 3* καθώς δεν πληρούσε τις προδιαγραφές)

  1. MANESSIS Travel με προσφερόμενη τιμή      275     ευρώ HOTEL LA SUITE 4*
  2. Happy days με προσφερόμενη τιμή     195 ευρώ HOTEL LA SUITE 4*
  3. Smile Αkadimos με προσφερόμενη τιμή 187  ευρώ SAZ CITY LIFE HOTEL 4*
  4. Travel bug με προσφερόμενη τιμή 255  ευρώ  HOTEL LA SUITE 4*
  5. Travel project με προσφερόμενη τιμή 185 ευρώ SAZ CITY LIFE HOTEL 4*/175  ευρώ CEZARIA 4* σε μεγαλύτερη απόσταση                                                    
  6. SPALAS με προσφερόμενη τιμή 265  ευρώ THE LAKE HOTEL

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

                              Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ