Τελικά παραδοτέα

E-book (Innovative Teaching Tecniques ):

https://docs.google.com/document/d/1R_q3PH7_YCzzV90SuT6pqow1UG-kKrrOSxmjhABVy_8/edit?usp=sharing

E-book (My memories in another country):

https://docs.google.com/presentation/d/1flldSj0n75qwRK7MHJlmHT3b2rpYOBXu2pHMq57B7r4/edit#slide=id.p

Multilingual Dictionary

https://heyzine.com/flip-book/18f4d428af.html

Mobile App:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artplay.mathbot&fbclid=IwAR17fO81qNRcN0xYw8j_GVmzjo7XmHaSFq4rAStUOQVEbJ2gyUUiC-2z4Sc

https://youtu.be/n3dR2djc4A0

E-magazine: https://www.ourboox.com/books/lets-do-our-homework-online-e-twinning-project/

Κανάλι στο YouTube

https://www.youtube.com/results?search_query=erasmus+21century+schools

Σελίδα στο Facebook

groups/176829363148438

Σελίδα στο Twitter

@STELLATRYFONID1

Σελίδα στο eTwinning

https://twinspace.etwinning.net/145083/home