Πρόλογος

Ο πρόλογος της εργασίας πρέπει να αναπτυχθεί σε ξεχωριστή σελίδα να ξεκινάει με τη φράση «Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των….και εντάσσεται στο πλαίσιο ………………… » και να αναφέρει τα παρακάτω:

1. Πού εντάσσεται η εργασία (ως μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα της Α΄ ή της Β΄ Τάξης Λυκείου).

2. Τη Χρονική Περίοδο –  Σχολικό Έτος που εκπονείται η Εργασία.

3. Τον Τίτλο του Θέματος του συγκεκριμένου Τμήματος Ενδιαφέροντος.

4. Σε ποιον ή ποιους κύκλους εμπίπτει το Θέμα:

α) κύκλος «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

β) κύκλος «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»

γ) κύκλος «Τέχνη και  Πολιτισμός»

δ) κύκλος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

5. Τη συσχέτιση του Θέματος με διδασκόμενα μαθήματα (Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Λογοτεχνία,   Μουσική, Καλλιτεχνικά, Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες).

6. Τους Επιβλέποντες καθηγητές.

7. Τα ονοματεπώνυμα των συντελεστών της εργασίας (συμμαθητών/τριών που αποτελούν την ομάδα).

8. Τα κριτήρια επιλογής του Θέματος (προσωπικά κριτήρια του κάθε μέλους της ομάδας).

9. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του Θέματος της εργασίας από επιστημονική πλευρά και με ποιο τρόπο αναμένεται ότι θα συμβάλει η εργασία στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης (αναπτύσσεται μόνο από τις ομάδες που το περιεχόμενο της εργασίας τους το επιτρέπει).

10 Ποιο είναι το ενδιαφέρον του Θέματος της εργασίας από πρακτική πλευρά (αναπτύσσεται μόνο από τις ομάδες που το περιεχόμενο της εργασίας τους το επιτρέπει).

11. Ποια πρακτικά θέματα αντιμετωπίζονται, ποιοι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά της και πως θα ωφεληθούν.

12. Ποια είναι τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από κάθε μέλος της ομάδας (τα θέματα που έχουν επιλεγεί από κάθε μέλος για ανάπτυξη).

13. Ποιες είναι οι ενότητες και υποενότητες της εργασίας και τι περιλαμβάνει η καθεμία.

Ο Πρόλογος ολοκληρώνεται με τη φράση «Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση της ευχαριστώ τους ..».

Αφήστε μια απάντηση