Περίληψη και λέξεις κλειδιά

Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη 100 – 250 λέξεων, σε μια ενιαία παράγραφο και σε ξεχωριστή σελίδα.

Η Περίληψη αποτελεί ένα περιεκτικό, ολοκληρωμένο αυτοτελές κείμενο. Ένας από τους στόχους της περίληψης είναι ο αναγνώστης να μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαπιστώσει κατά πόσο τον ενδιαφέρει η εργασία ή μέρη αυτής (μεθοδολογία, συμπεράσματα) (Ζαχαρής, 2008). Στην περίληψη εκτίθενται συνοπτικά το ερευνητικό πρόβλημα, τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας, τα σημαντικότερα ευρήματα και συμπεράσματα. Παρόλο που η περίληψη προηγείται της έκθεσης γράφεται τελευταία αφού πρώτα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες ενότητες. Ο προφανής λόγος είναι ότι η περίληψη είναι μια σύντομη μεν αλλά σφαιρική περιγραφή της εργασίας. Συνιστάται η χρήση παρελθοντικού χρόνου κατά τη συγγραφή της περίληψης.

Λέξεις Κλειδιά Keyords): Ακολουθούν την περίληψη μετά από μία κενή γραμμή. Αποτελούνται συνήθως από πέντε (5) το πολύ βασικούς όρους που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο της εργασίας (Ζαχαρής, 2008).

Γενικότερα μία περίληψη μπορεί να περιλαμβάνει εντελώς επιγραμματικά (Τσουκάτος, 2009):

Σκοπό: Το γενικό σκοπό που αφορά στο θέμα συνολικά (Ποιοι είναι οι λόγοι συγγραφής της εργασίας ή ποιος είναι ο κεντρικός στόχος ή οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας που ανέδειξαν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια μιας  εργασίας).

Κύρια Ερευνητικά ερωτήματα: Γενική αναφορά στα θέματα-ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί στην έρευνα.

Σχεδιασμό/μεθοδολογία/ερευνητική προσέγγιση: Περίληψη της μεθόδου δηλαδή πως επιτυγχάνονται οι επιμέρους σκοποί της έρευνας. Σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία και στην ερευνητική προσέγγιση και την οριοθέτησή τους (αναφορά σε συνεντεύξεις, εξορμήσεις, ταινίες, ερωτηματολόγια κ.α. που εξασφάλισαν υλικό για την ανάπτυξη του θέματος).

Ευρήματα: Αναφορά στα κύρια ευρήματα με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλυση των δεδομένων και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Περιορισμοί/Επιπτώσεις της έρευνας: Αν η εργασία είναι ερευνητική αναφέρονται οι περιορισμοί και οι επιπτώσεις της έρευνας και προτείνονται κατευθύνσεις περαιτέρω έρευνας.

Κοινωνικές επιπτώσεις (αν υπάρχουν): Αναφέρονται οι κοινωνικές επιπτώσεις της έρευνας συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Πρωτοτυπία/ αξία: Τι καινούριο προσφέρει η εργασία. Ποια είναι η αξία της έρευνας και για ποιους.

Αφήστε μια απάντηση