Μεθοδολογία

Σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να περιγράψει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα. Ενημερώνει τον αναγνώστη για το τι έγινε και το πώς έγινε. Θα πρέπει να αναφερθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορεί κάποιος άλλος ερευνητής να αναπαραγάγει τη συγκεκριμένη έρευνα αν χρειαστεί. Περιγράφονται οι αρχές της μεθοδολογίας της εργασίας και γίνεται αναφορά στα υπό εξέταση στοιχεία και στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους (βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, συνεντεύξεις, στατιστική έρευνα/εργαλεία, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, κλπ). Εάν η εργασία συμπεριλαμβάνει ερωτηματολόγια χωρίζεται συνήθως σε: α) Συμμετέχοντες, β) Εργαλεία, γ) Σχεδιασμός της έρευνας και δ) Διαδικασία. Συχνά οι ερευνητές συνδυάζουν το σχεδιασμό και τη διαδικασία σε μια ενότητα (Φιλοσοφική σχολή/Τμήμα Ψυχολογίας, 2010).

Συμμετέχοντες

1. Το δείγμα πρέπει να περιγράφεται επαρκώς και να είναι αντιπροσωπευτικό του υπό μελέτη πληθυσμού.

2. Πρέπει να αναφέρονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κοινωνικο‐οικονομικό επίπεδο, κτλ.

3. Πρέπει να περιγράφεται πως επελέγησαν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν στην αντίστοιχη ομάδα.

4. Να αναφέρεται επίσης αν κάποια άτομα αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε περίπτωση ερωτηματολογίων πόσα έμειναν αναπάντητα ή δεν επιστράφηκαν.

Εργαλεία

1. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και η λειτουργία τους.

2. Πρέπει να περιγράφονται τα εργαλεία αλλά όχι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν.

Σχεδιασμός της έρευνας

1. Περιγράφεται η ερευνητική στρατηγική, οι ανεξάρτητες μεταβλητές με τα επίπεδα τους και οι εξαρτημένες μεταβλητές.

2. Περιγράφεται η κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες και οποιεσδήποτε διαδικασίες ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν.

Διαδικασία

1. Περιγράφει την εκτέλεση της έρευνας βήμα προς βήμα.

2. Αναφέρονται οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες και ο τρόπος χορήγησης τους.

3. Αποφεύγονται περιττές πληροφορίες, για παράδειγμα τι καιρό έκανε όταν διενεργούνταν η έρευνα, εκτός εάν αυτό έχει άμεση σχέση με την έρευνα.

Συνιστάται η χρήση παρελθοντικού χρόνου κατά τη συγγραφή της μεθοδολογίας.

Αφήστε μια απάντηση