Εισαγωγή

Η εισαγωγή είναι πολύ σημαντικό τμήμα μιας εργασίας και είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενό της. Το κείμενο της εισαγωγής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο αναγνώστης να παρακινείται να διαβάσει το κυρίως σώμα της εργασίας που ακολουθεί. Εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα και το αντικείμενο της εργασίας. Περιλαμβάνει ορισμούς και ερμηνείες όρων, παραδοχές, συναφή θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα όπως παρουσιάζονται στη βασική βιβλιογραφία του υπό μελέτη θέματος. Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνονται από βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται στο σώμα του κειμένου. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εργασία, τα οποία διατυπώνονται στο τέλος αυτής της ενότητας.  Συνιστάται η χρήση παρελθοντικού χρόνου κατά τη συγγραφή της εισαγωγής.

Η εισαγωγή της εργασίας σας πρέπει να αναφέρει (Τσουκάτος, 2009):

1. Ποιο είναι το επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται η εργασία. Τι ακριβώς είναι η εργασία.

2. Ποια είναι τα βασικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η εργασία.

3. Πώς ορίζονται και ερμηνεύονται οι βασικοί επιστημονικοί όροι.

4. Τι έχει γίνει από άλλους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συνολικά, καθώς και στις υποενότητές του.

5. Ποια προβλήματα παραμένουν είτε ανοιχτά, είτε αξίζουν περεταίρω διερεύνησης ή ανάλυσης.

6. Ποιος είναι ο στόχος της εργασίας.

7. Αναμενόμενα οφέλη (και προσωπικά οφέλη) από τη μελέτη του αντικειμένου.

Αφήστε μια απάντηση