Τα μαθηματικά προβλήματα

Σχεδιαστικές αρχές προβλημάτων και το μαθηματικό τους περιεχόμενο

Τα 4 προβλήματα που ανατέθηκαν στους μαθητές, σχεδιάστηκαν από την εκπαιδευτικό ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της παρέμβασης. Στον παρακάτω πίνακα 1, παρατίθενται οι σχεδιαστικές αρχές των προβλημάτων και η σύνδεσή τους με τους στόχους  της παρέμβασης (Σ1, Σ2,Σ3,Σ4,Σ5)

Η σύνδεση των προβλημάτων με την σχολική γνώση με ακριβείς αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών των τριών τάξεων του Γυμνασίου, παρατίθενται στον Πίνακα 2.

Ως προς το είδος της λύσης που επιζητούν, διακρίνονται σε

  • Απόφασης
  • Βελτιστοποίησης

Τα προβλήματα δεν σχεδιάστηκαν ώστε να έχουν κάποια προοδευτική ανάπτυξη ως προς τον βαθμό δυσκολίας, αλλά επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο να καλυφθούν διαφορετικά πεδία και ενότητες των σχολικών μαθηματικών, ώστε η συμπληρωματικότητα της «καθαρής» και «εφαρμοσμένης» άποψης των Μαθηματικών να αναδειχθεί για μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης.

Οι εκφωνήσεις των προβλημάτων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στους μαθητές, είναι διαθέσιμες παρακάτω

Πρόβλημα 1

Πρόβλημα 2

Πρόβλημα 3

Πρόβλημα 4