Μεθοδολογία παρέμβασης

Η παρούσα παρέμβαση αντλεί  πόρους  από τρεις διδακτικές προσεγγίσεις : τα Μαθηματικά στο χώρο εργασίας, την επίλυση προβλήματος και την συνεργατική μάθηση, όπως αυτές παρουσιάζονται στην σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση.

Ο σχεδιασμός της παρέμβασης μέσα στην τάξη, αναλύεται σε 3 φάσεις, όπως αποτυπώνονται στο Σχήμα 1, ενώ το χρονοδιάγραμμα της αποτυπώνεται στο Σχήμα 2.