Τα μαθηματικά της Βιομηχανίας Ξύλου Ακρίτας ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Η κεντρική ιδέα της παρέμβασης είναι η εμπλοκή των μαθητών σε μαθηματικές δραστηριότητες συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων (collaborative problem solving)  που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων που συνιστά ένας χώρος εργασίας και συγκεκριμένα η βιομηχανία ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ.

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί με τους 15 μαθητές της Α΄ΓΕΛ Τυχερού  στο πλαίσιο του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών και στο ξεκίνημα της, οι μαθητές θα επισκεφτούν τους χώρους παραγωγής του εργοστασίου, θα διεξάγουν μετρήσεις, θα πάρουν δείγματα υλικού και φωτογραφίες προκειμένου  να επιλύσουν 4 μαθηματικά προβλήματα (σχεδιασμένα από την εκπαιδευτικό)  στην τάξη και το εργαστήριο, εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων.

Τα προβλήματα θα παρουσιάζονται ως  προβλήματα που έχει να επιλύσει ένας εργαζόμενος σε αυτή (πχ. Ο διευθυντής παραγωγής, ο υπεύθυνος logistics, ο υπεύθυνος μισθοδοσίας, το τμήμα πωλήσεων κοκ). Τα προβλήματα θα σχεδιαστούν ώστε να είναι ανοιχτά,  όχι αυστηρά δομημένα , να επιδέχονται πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης, να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες από το Γυμνάσιο μαθηματικές γνώσεις  ενώ θα προσφέρονται στους μαθητές τα απαραίτητα  υλικά  για την διαχείρισή τους, όπως  φωτογραφίες από το πεδίο, υλικά , υπερσύνδεσμοι κα.

Τα προβλήματα θα δημοσιεύονται στο σχολικό ιστολόγιο και η επίλυση τους θα γίνεται ομαδικά, εντός σχολικού ωραρίου. Οι ομάδες θα παρουσιάζουν τα έργα τους στην τάξη, αιτιολογώντας τις επιλεγόμενες στρατηγικές τους και τεκμηριώνοντας την ορθότητα της εφαρμογής τους, διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει την μαθηματική επικοινωνία των μαθητών  και θα ολοκληρώνεται με τους μαθητές να αξιολογούν σε ειδικά σχεδιασμένες ηλεκτρονικές φόρμες την αποτελεσματικότητα της ομάδας τους, το μαθηματικό πρόβλημα και τα ομαδικά έργα. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων θα επεξεργάζονται από την εκπαιδευτικό και θα παρουσιάζονται στην επόμενη συνάντηση ως ανατροφοδότηση και αφορμή για αναστοχασμό.

ΣΤΟΧΟΙ

Σ1. Η ανάδειξη της συμπληρωματικότητας της «καθαρής» και της «εφαρμοσμένης» άποψης των μαθηματικών.

Σ2. Οι μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά, εκτιμώντας την χρησιμότητα των Μαθηματικών στη λήψη αποφάσεων στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον

Σ3. Περισσότεροι μαθητές να εμπλακούν ενεργά σε μαθηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του μαθηματικού λόγου ως προς την ανάπτυξη επιχειρημάτων και κρίση των επιχειρημάτων των άλλων.

Σ4. Οι μαθητές να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες:

-ανάγνωσης, ερμηνείας και χρήσης πολυτροπικών αναπαραστάσεων δεδομένων (κείμενο, διαγράμματα, πίνακες)

– επίλυσης προβλημάτων (κριτική σκέψη, δεξιότητες αναλυτικού συλλογισμού, εύρεση στρατηγικής , αυτορρύθμιση).

Σ5. Οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες αλληλεπιδρώντας, συνεργαζόμενοι σε ομάδες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, επιλέχθηκε τα προβλήματα που θα δοθούν προς επίλυση στους μαθητές να συγγραφούν από την εκπαιδευτικό, προκειμένου α) να συμπεριλαμβάνουν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά την επιτόπια επίσκεψη στο εργοστάσιο (μετρήσεις, υλικά, φωτογραφίες) και β) να αναφέρονται σε όσα άκουσαν, είδαν και βίωσαν οι μαθητές κατά την επίσκεψη.