Εσωτερική Αξιολόγηση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2020-21, όπως αυτή προέκυψε από τις διεργασίες του Συλλόγου Διδασκόντων τον Σεπτέμβριο του 2021.Λήψη αρχείου