Εκπαιδευτικό υλικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αναζήτηση και αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
Παρουσίαση
Φύλλα Εργασίας ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Υλικό στο Eduweb http://eduweb-project.eu/elearning/course/view.php?id=125

 

ENOTHTA 2 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
Παρουσίαση
Υλικό στο Eduweb