Πληροφορική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-2013,4

 

Στα πλαίσια εργασιών με το εργαλείο δημιουργίας κόμικ:

greeklish

 

 

 

 

 

 

 

 Στα πλαίσια εργασιών με το πολυμεσικό εργαλείο παρουσιάσεων:

 

 

[prezi ssced1q_zvpk]

 

[prezi 5orwcm_6xa9v]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Αναρτώνται οι εργασίες των τμημάτων επιλογής του Λυκείου μας στη διεύθυνση του ακόλουθου blogspot:

http://netyliko.blogspot.gr/p/3d-animation.html

_________________________________________________________________________________
Μεταβείτε στο dropbox του μαθήματος της ΑΕΠΠ για καινούριες ασκήσεις καθώς και τις λύσεις τους. (username:lukeioropos@yahoo.gr)
Ο διαδικτυακός φάκελος περιέχει τον Διερμηνευτή της Γλώσσας καθώς και τις λύσεις των μαθητών μας σε μορφή ψευδογλώσσας και γλώσσας. (κάνετε copy-paste την άσκηση στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Διερμηνευτή και εκτελέστε τις)

Μπορείτε να ανεβάσετε τις δικές σας ασκήσεις. Να συμπεριλάβετε και την εκφώνηση σε μορφή σχολίων.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής:
 • Ο υπάλληλος μιας εταιρίας πληρώνεται κάθε εβδομάδα προς 25 € την ώρα. Αν οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας είναι περισσότερες από 40, τότε κάθε ώρα πέραν των 40 πληρώνεται επιπλέον με 5 €. Ο αλγόριθμος διαβάζει το σύνολο των ωρών μιας εβδομάδας και υπολογίζει και εμφανίζει το σύνολο των εβδομαδιαίων αποδοχών του υπαλλήλου.
 • Αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τρεις ακεραίους αριθμούς και αν η διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο είναι μεγαλύτερη από την διαφορά τρίτου από το δεύτερο, τότε εναλλάσσει τις τιμές του πρώτου και του δεύτερου και τις εμφανίζει.
 • Ο τελικός βαθμός για ένα μάθημα ισούται με το άθροισμα του 70% της γραπτής βαθμολογίας και του 30% της προφορικής, αφού όμως πρώτα η προφορική προσαρμοστεί έτσι ώστε η διαφορά της από την γραπτή να μην ξεπερνά τις 3 μονάδες. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τις δύο βαθμολογίες και υπολογίζει και εμφανίζει την τελική. Να θεωρηθεί ότι όλες οι βαθμολογίες βρίσκονται στην 20βάθμια κλίμακα.
 • Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τιμή για ένα έτος, και αποφασίζει αν το έτος που διάβασε είναι δίσεκτο ή όχι. Δίσεκτο είναι ένα έτος που είναι πολλαπλάσιο του 400 ή είναι πολλαπλάσιο του 4 και όχι του 100.
 • Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει μια ημερομηνία υπό τη μορφή Μέρα / Μήνας / Έτος (3 ακέραιοι αριθμοί) και την ελέγχει αν αυτή είναι σωστή εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα. Να θεωρηθεί ότι :
 1. οι μήνες Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάϊος, Ιούλιος, Αύγουστος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος έχουν 31 ημέρες
 2. οι μήνες Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος έχουν 30 ημέρες
 3. ο μήνας Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες εκτός αν το έτος είναι δίσεκτο οπότε και έχει 29 ημέρες.
 • Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που βρίσκει και τυπώνει τις ρίζες μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx2 + βx + γ = 0 ως εξής:
 1. υπολογίζει την διακρίνουσα Δ = β2-4αγ
 2. Σε περίπτωση που α≠0 ελέγχει την Δ κι αν Δ<0 εμφανίζει μήνυμα «δεν υπάρχουν πραγματικές ρίζες», αν Δ=0 τότε υπολογίζει και εμφανίζει μια διπλή ρίζα –β/2α, ενώ αν Δ>0 υπολογίζει και εμφανίζει τις δύο ρίζες (-β±√Δ)/2α
 3. Σε περίπτωση που α=0 τότε ελέγχει τα β και γ και αν β≠0 τότε υπολογίζει και εμφανίζει τη ρίζα –γ/β, αν β = γ = 0 τότε εμφανίζει το μήνυμα «αόριστη» ενώ αν β = 0 και γ≠0 τότε εμφανίζει το μήνυμα «αδύνατη»

ΠΗΓΗ:http://www.kariofilis.gr

Αφήστε μια απάντηση