Ιούν 24
13

Β’ ΦΑΣΗ για γονικό επίδομα για μαθητές που δικαιούνται μετακίνηση με μισθωμένα λεωφορεία

Αφορά τους μαθητές που είχαν επιλέξει το δρομολόγιο ΔΑΦΝΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ, το οποίο κρίθηκε άγονο λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Όσοι μαθητές το είχαν επιλέξει και δεν έχουν λάβει Ειδικό Μαθητικό Δελτίο, δικαιούνται το γονικό επίδομα. Η Β’ ΦΑΣΗ αφορά το διάστημα 08/01/202413/06/2024.

Συνιστάται οι ΥΔ να γίνουν στο gov.gr αντιγράφοντας το κείμενο που παρέχεται στα, αναρτημένα παρακάτω, υποδείγματα των ΥΔ.

Όλα τα δικαιολογητικά θα σταλούν στο mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr με θέμα «ΓΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ …» και επίθετο μαθητή.

Οδηγίες για γονικό επίδομα για μαθητές που δικαιούνται μετακίνηση με μισθωμένα λεωφορεία:

Για τη χορήγηση των γονικών επιδομάτων μεταφοράς μαθητών είναι απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Να προσκομίζεται φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα/κηδεμόνα, του οποίου τα στοιχεία πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία όλων των υπόλοιπων εγγράφων (Υπεύθυνες Δηλώσεις, φωτοτυπία ΙΒΑΝ, Βεβαίωση Φοίτησης).
  2. Προσοχή στη συμπλήρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των γονέων-κηδεμόνων να αναγράφονται και να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία (π.χ. το χρονικό διάστημα κ.λπ.).
  3. Ο γονέας-δικαιούχος θα πρέπει να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων (13/06/2024) και το γνήσιο της υπογραφής να γίνεται την ίδια ημέρα, εκτός κι αν η ΥΔ γίνει μέσω gov.gr, οπότε δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής .
  4. Θα πρέπει να προσκομίζεται Βεβαίωση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου, στην οποία να βεβαιώνεται η χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία του μεταφερόμενου μαθητή ως το σχολείο, η οποία θα πρέπει να είναι ακριβές φωτοαντίγραφο (και η πρωτότυπη να κατατίθεται στο αρχείο του σχολείου) μετά από οδηγία της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
  5. Η απόσταση που βεβαιώνεται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ταυτίζεται με τη χιλιομετρική απόσταση που βεβαιώνεται στο σχετικό έγγραφο του σχολείου.
  6. Θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση για το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
  7. Στη Βεβαίωση Φοίτησης και χιλιομετρικής απόστασης θα αναγράφεται οπωσδήποτε αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία.
  8. Τέλος όλα τα έγγραφα δεν πρέπει να φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις.

Επισυνάπτονται υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 (προσοχή να γίνεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εκτός αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνουν από το gov.gr, οπότε και δε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής).

Υπ. δήλωση γον. επιδόματος – γονέα.docx

Υπ. δήλωση γον. επιδόματος – IBAN.docxΔεν επιτρέπονται σχόλια.