“Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023”Λήψη αρχείου

“Δρομολόγια κατα τη διάρκεια των εξετάσεων”

Το πρόγραμμα των δρομολογίων κατα τη διάρκεια των εξετάσεων διαμοφώνεται ως εξής:

Γ’ Λυκείου: τα δρομολόγια θα γίνονται όπως όλη τη χρονιά (Α’ κύκλος)

Α’ – Β’ Λυκείου: μέχρι 29/5/2023 οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στη στάση το αργότερο στις 10.20.

Προσοχή την Πέμπτη 25/5/2023 οι εξετάσεις γίνονται για όλες τις τάξεις στον Α’ κύκλο στις 8.00. Τα δρομολόγια θα γίνουν όπως όλη τη χρονιά.

Α’ – Β’ Λυκείου: απο τις 30/5/2023 οι εξετάσεις θα γίνονται μόνο στο Β’ κύκλο. Η ώρα αναχώρησης των δρομολογίων θα είναι 10.00 με ώρα έναρξης των εξετάσεων 10.30.

“Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία Τ.Ε.Φ.Α.Α.”

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι η
υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27
Ιουνίου 2023.

Oι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και
πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός
του υποψηφίου
γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας
έγγραφο
και τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις:

είτε Α) i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας,
ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και
iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση,
τα οποία μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό,

είτε Β) αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας (εφόσον
υπάρχουν), στα οποία αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες
Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών
Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση