Πλαίσιο Οργάνωσης

‘’ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΕΣΩΝ ’’

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σχολείο, ως προς το εσωτερικό του περιβάλλον, αποτελεί μια οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων με διαφορετικές θέσεις και διακριτούς ρόλους αλλά με κοινούς στόχους. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό εργάζονται και αλληλεπιδρούν σε ένα δυναμικό και δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης, αλληλοσεβασμού και συνεργατικότητας κατά τρόπο που κατοχυρώνει και πραγματώνει το δικαίωμα στη μόρφωση των μαθητών/τριών , χωρίς καμιά διάκριση ή αποκλεισμό οποιουδήποτε τύπου.

Παράλληλα, κάθε μαθητής και μαθήτρια εκτός από το δικαίωμα στις εγκύκλιες σπουδές και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την σχολική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του/της εξέλιξη, έχει το δικαίωμα/υποχρέωση της συστηματικής καλλιέργειας όλων εκείνων των ιδιαίτερων και αναγκαίων κοινωνικών δεξιοτήτων που διευκολύνουν τη συνειδητή, ουσιαστική και ομαλή ένταξή τους στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.

Το σχολείο συνεπώς, διαφυλάττοντας την ταυτότητά του, την αυτοτέλεια των λειτουργιών του και την αυτονομία των διαδικασιών του, αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και αναπτύσσει σύνθετες σχέσεις με τοπικούς και ευρύτερους θεσμούς και συλλογικότητες. Τόσο λοιπόν ως προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό του περιβάλλον το σχολείο έχει ανάγκη από συγκεκριμένα λειτουργικά πλαίσια οργάνωσης και ρύθμισης των σχέσεων και των δράσεων του.

Η σχολική ζωή, ως συλλογικό και ατομικό βίωμα αλλά και ως διακριτή έκφραση και παρουσία του σχολείου στο κοινωνικό του περιβάλλον προσδιορίζεται τόσο από το τύπο και την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει στο εσωτερικό του όσο και από την οργάνωση των σχέσεων με το εξωτερικό του περιβάλλον σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο κανόνων.

Στο παρακάτω κείμενο αποτυπώνεται το πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής του Γενικού Λυκείου Μελεσών. Το πλαίσιο αυτό σέβεται τη κείμενη νομοθεσία που διέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά παράλληλα την ειδικεύει και την προσαρμόζει στις ιδιαίτερες συνθήκες τόσο του σχολείου μας όσο και του κοινωνικού μας περίγυρου.

Το παρόν πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής μας ζωής ,είναι το συλλογικό αποτέλεσμα συντεταγμένων συμμετοχικών διαδικασιών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Εκτός από τη ρητή σύσταση του Υπουργείου Παιδείας προς αυτή τη συμμετοχική κατεύθυνση των διαδικασιών εκπόνησης του πλαισίου, εμείς εκτιμήσαμε ότι ,αυτό που κυρίως χρειαζόμαστε είναι η ουσιαστική συνδιαμόρφωση αυτού του πλαισίου ως προϋπόθεση για την συνεχή ,δυναμική ανατροφοδότηση του. Σε αυτή τη συμμετοχική προοπτική σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε έξι (6) διαδοχικά στάδια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και την κατάθεση προτάσεων από όλους τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο γενικής συνέλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών .

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

.* Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία και δραστηριότητες που καλλιεργούν άτομα ελεύθερα, υπεύθυνα, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία.

 

Διαφορετικότητα που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα δεν αποτελούν στοιχεία διάκρισης μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ μας σχέσεις.

 

Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ευνοϊκό για το μαθητή ώστε να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί θετικά και οι συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να επιδιώκει να συμμετέχει στις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και να χαίρεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες.

 

Στις μεταξύ μας σχέσεις καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή προς τον άλλο, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Επαινείται η ευγενής άμιλλα όμως καταδικάζεται ο επιθετικός ανταγωνισμός.

 

Στην αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να εξασφαλίζονται συνθήκες ήρεμου

κλίματος και περιβάλλον παιδαγωγικό ώστε η συνεργασία να είναι αρμονική και να

παράγεται σοβαρό σχολικό έργο.

 

Οι χώροι του σχολείου, όπου βρισκόμαστε για ώρες καθημερινά (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο, χώροι υγιεινής και αυλή του σχολείου) πρέπει

να είναι καθαροί και συντηρημένοι και όχι κακοποιημένοι. Είναι ευθύνη όλων μας.

 

Απαιτείται σεβασμός και προσεκτική χρήση στα εποπτικά μέσα και στην

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Φθορές, ζημιές, κακή χρήση και έλλειψη

συντήρησης αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και οδηγούν στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 8.10 και ολοκληρώνει τις 7 διδακτικές

ώρες στις 14.00 . Οι μαθητές γίνονται δεκτοί από τις 7.30.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Η πρωινή συγκέντρωση αποτελεί τη τακτική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της

σχολικής κοινότητας σε ημερήσια βάση. Αποτελεί άλλη μια ευκαιρία οργανωμένης επαφής και ενημέρωσης . Οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται έγκαιρα σ’ αυτήν και μπορούν να κάνουν τις δικές τους ανακοινώσεις.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του σχολείου

Έχει τη διοικητική, επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη στο χώρο του σχολείου και είναι στην υπηρεσία των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών.

 

Βασικές υποχρεώσεις:

. Να διασφαλίζει την αρμονική συνεργασία μαθητών – καθηγητών – γονέων και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ασκεί καθένας σωστά το ρόλο του.

Να κατευθύνει τη σχολική κοινότητα προς υψηλούς στόχους και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.

Να φροντίζει ώστε το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και στη ζωή και να ενθαρρύνει επιμορφωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Να συνεργάζεται με τους καθηγητές του σχολείου σε πνεύμα ισοτιμίας,

να ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου και να τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν

στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Να παρακολουθεί την πορεία εργασιών και υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί και να αντιμετωπίζει από κοινού με τους καθηγητές και τους μαθητές τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Να επιδιώκει τη συνεργασία με την οικογένεια σε περίπτωση που παρουσιάζονται προβλήματα τέτοια που επιλύονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με την κοινή

προσπάθεια.

Να φέρεται με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις και στην επικοινωνία με τους μαθητές να δείχνει αγάπη και ενδιαφέρον γι’ αυτούς.

Να ενισχύει με κάθε πρόσφορο τρόπο το ενδιαφέρον των μαθητών για το κύριο έργο που επιτελείται στο σχολείο – τη μάθηση – και να τους ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν στο μέλλον.

Να κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις και να ανακαλεί στην τάξη αυτούς που

η συμπεριφορά τους αποκλίνει από τους κανόνες του σχολείου και, αν χρειαστεί,

να τιμωρεί γιατί η ανοχή σε ακραία φαινόμενα λειτουργεί αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

Η πρόσβαση των μαθητών στα Γραφείο του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων είναι απρόσκοπτη και μπορούν να συζητήσουν οποιοδήποτε πρόβλημά τους.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ο εκπαιδευτικός πάντα πλάι στο μαθητή είναι ο άνθρωπος που στηρίζει, συμβουλεύει, ενθαρρύνει. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί και εμπνέει τους μαθητές του , φροντίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και να διευρύνει διαρκώς τα όρια συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες.

 

Χρέος του είναι:

Να αξιοποιεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις όποιες δυνατότητες των μαθητών και να προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.

Να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τις αξίες του παιδαγωγικού διαλόγου.

Να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών, έχοντας πάντα κατά νου ότι κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες.

Να συνεισφέρει με τη συμπεριφορά του στη διαμόρφωση ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Να συνεδριάζει κάθε φορά που χρειάζεται και ν’ αποφασίζει για τα προβλήματα που αφορούν σχολείο και μαθητές

Να αποφεύγει κάθε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως ειρωνική για τους μαθητές καθώς και κάθε είδους διάκριση ή σύγκριση που θα παραβίαζε την ίση μεταχείριση και τη δίκαιη συμπεριφορά.

Να μην περιορίζεται στην τυπική εκτέλεση του καθήκοντος. Η διδασκαλία και η

εκπαίδευση απαιτούν αφοσίωση, δύναμη, υπομονή.

 

 

Επιπλέον υποχρεώσεις

 • Επικοινωνούν με τους γονείς και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  
 • Οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.
 • Κάθε εκπ/κός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα

 

Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου.

Η εξασφάλιση της ευταξίας στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο είναι προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και να αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα τυχόν δυσλειτουργίες.

Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες

διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγό. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα,

σημειώνουν στο απουσιολόγιο « ωριαία αποβολή », ζητούν από το μαθητή να περάσει από το γραφείο της Διεύθυνσης και ενημερώνουν οι ίδιοι τη Διεύθυνση και οι μαθητές απασχολούνται με ευθύνη του Δ/ντή.

Πρέπει να τηρούν το ωράριο έναρξης και λήξης των μαθημάτων,

*Να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις και να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις

αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και γενικά για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

Κάθε διδακτική ώρα ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών, υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών και με τη λήξη της διδακτικής ώρας καταγράφουν στο σχετικό βιβλίο τη διδασκόμενη ύλη.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών.

 

Συμβούλιο Τμήματος (Νέος θεσμός)

Παράλληλα προβλέπεται η λειτουργία Συμβουλίου Τμήματος το οποίο αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό. Στο Συμβούλιο Τμήματος μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.  Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/ τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα

Οι προεδρεύοντες εκπαιδευτικοί των Συμβουλίων των τμημάτων, συνιστούν για το σχολείο μας μια κρίσιμη συλλογικότητα που, μέσα από το διάλογο μπορούν να επιληφθούν σαν συλλογικό επικουρικό όργανο και να προτείνουν παιδαγωγικές ενέργειες προς το Σχολείο, για τη βελτίωση της σχολικής ζωής.

Αν κρίνει το Συμβούλιο τμήματος απαραίτητη την περαιτέρω συζήτηση για ένα ζήτημα τότε μπορεί να συγκληθεί ένα διευρυμένο Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του τμήματος και όλων των διδασκόντων.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας

τάξης οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να εξετάζουν από κοινού τυχόν

προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία κάποιου μαθήματος και, όπου το θεωρούν αναγκαίο, να επιδιώκουν τη συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ

Η ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο είναι

φροντίδα όλων και όχι μόνο του εφημερεύοντα καθηγητή.

Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου όπου φοιτούν

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί,

οι οποίοι μεριμνούν για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των

μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και με ό,τι έχει σχέση

με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

Συνεργάζονται με τους επιμελητές των τμημάτων, για την ασφάλεια των αιθουσών.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί:

Προσέρχονται στο Σχολείο 10′ πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν

5′ μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.

 

 

 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το σχολείο υπάρχει για τους μαθητές και έχει το δύσκολο ρόλο να συνδυάσει την

ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.

Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Όμως η παιδεία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται γνώση, οργάνωση και συστηματική προσπάθεια από όλους και για όλα. Από τα απλά και καθημερινά μέχρι τα δύσκολα.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ως μαθητής/τρια του ΓΕΛ ΜΕΛΕΣΩΝ δεσμεύομαι :

 • Ότι η συμπεριφορά μου πρέπει να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές και τις αξίες του σχολείου στο οποίο επέλεξα να φοιτώ.
 • Να συναισθάνομαι ότι ανήκω σ’ ένα οργανωμένο σύνολο και φροντίζω με τη συμπεριφορά μου να τιμώ το σύνολο αυτό. Σέβομαι τους συμμαθητές και κάθε μέλος της Σχολικής Κοινότητας.

 • Να σέβομαι τους συμμαθητές μου ως προσωπικότητες και να λύνω τις διαφορές μου με συνεννόηση και διάλογο χωρίς να καταφεύγω στη χρήση βίας.

Αποδοκιμάζω κάθε μορφή βίας !

Η ενδοσχολική βία (bullying) δεν έχει θέση στο σχολείο μας και αισθάνομαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τους καθηγητές μου ή τον Διευθυντή του σχολείου μου υποπέσει στην αντίληψή μου κάποια ανάλογη συμπεριφορά .

 • Να αναγνωρίζω ότι η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και επισύρουν ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.

 • Να κατακτώ τον σεβασμό καθηγητών και συμμαθητών.
 • Να συζητώ τα προβλήματα μου με τους υπεύθυνους του Σχολείου και ζητώ τη βοήθειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημά μου απευθύνομαι στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Να παραμένω στο σχολείο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Αν παραστεί ανάγκη (λόγοι υγείας, οικογενειακοί και σοβαρά προσωπικοί) να φύγει από το σχολείο μαθητής ή μαθήτρια, απευθύνεται στη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να του/της δοθεί άδεια, μετά από συνεννόηση με τον γονέα/κηδεμόνα.
 • Να οφείλω να σέβομαι την ιδιοκτησία των συμμαθητών/-τριών μου. Αν βρώ αντικείμενα που δεν μου ανήκουν, πρέπει να τα παραδώσω αμέσως στη Διεύθυνση του σχολείου
 • καλό είναι να μην φέρνω στο σχολείο αντικείμενα αξίας. Αν φέρω, έχω την αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς φύλαξής τους.
 • Ότι γνωρίζω ,ότι το Σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς μου για τις απουσίες μου, τη συμπεριφορά μου και την επίδοσή μου. Προσέχω τη φοίτησή μου όχι μόνο για να μην υπερβώ το όριο των 114 απουσιών που θα σήμαινε την επανάληψη της τάξης αλλά για την επάρκεια των σπουδών μου και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών μου.

 

 • Ότι γνωρίζω τον κανονισμό των Μαθητικών Κοινοτήτων (*βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Είναι στα δικαιώματά μου το να διατυπώνω οποιοδήποτε αίτημα – πρόταση σε

σχέση με τη λειτουργία του σχολείου. Έχω όμως υποχρέωση να το διατυπώνω

επώνυμα και να ακολουθώ τον τρόπο που ορίζει ο κανονισμός των Μαθητικών

Κοινοτήτων.

 • Ότι θεωρώ ευθύνη μου να συμβάλλω με τη στάση μου, αλλά και να υπερασπίζομαι το κύρος του σχολείου μου.
 • Ότι κατά τη διάρκεια των περιπάτων, των ημερήσιων και πολυήμερων εκδρομών πρέπει να επιδεικνύω συνέπεια στο πρόγραμμα της μετακίνησης και τις οδηγίες(*Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) των συνοδών – εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

 

 • Ότι,σε περίπτωση μη συμμετοχής μαθητή σε εκπαιδευτική επίσκεψη ή εκδρομή με κόστος ,οι μαθητές που δεν συμμετέχουν κάνουν μάθημα με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα.

Προσέχω ιδιαίτερα

 • Το σεβασμό στη γνώση. Αυτό προϋποθέτει συνέπεια και επίγνωση του ρόλου μου ως μαθητή σε όλα τα επίπεδα: τον τρόπο που εκφράζομαι ως τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις καθημερινές μου υποχρεώσεις.
 • Το σεβασμό στον καθηγητή ως άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα και ως κύριο υπεύθυνο στη διαδικασία της μάθησης. Συναισθάνομαι το διαφορετικό ρόλο μου ως μαθητή από εκείνον του καθηγητή.
 • Το σεβασμό του χώρου στον οποίο ζω, την καθαριότητα, που είναι θέμα υγείας και δείγμα πολιτισμού, την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς.
 • Το σεβασμό στη διαδικασία της μάθησης, τη συμμετοχή στην τάξη, την τακτική φοίτηση.
 • Την έγκαιρη προσέλευσή μου στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου για την

ενημέρωσή μου και για ένα καλό ξεκίνημα.

 • Το σεβασμό προς όλα τα πρόσωπα με τα οποία έρχομαι καθημερινά σε επαφή στο χώρο του σχολείου ιδιαίτερα τους μικρότερους μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου.
 • Την αξιοποίηση του πενταμελούς συμβουλίου της τάξης μου για κάθε ειδικό πρόβλημα και του δεκαπενταμελούς για κάθε γενικότερο ζήτημα. Οι μαθητικές κοινότητες είναι μια κατάκτηση. Δεν είναι μόνο για τις εκδρομές!
 • Τη συμμετοχή μου σε κάθε ενδοσχολική δραστηριότητα. Δίνω καθημερινά το δικό μου παρόν και συμβάλλω με τις δικές μου προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής ζωής..

 

Γνωρίζω ότι δεν είναι αποδεκτό και επισύρει κυρώσεις

 • Το να χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του μαθήματος . Συγκεκριμένα μέσα στη τάξη και κατά την διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται ενεργοποιημένο κινητο τηλέφωνο.

Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με

οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) σε

όλους τους χώρους του Σχολείου .

Επίσης δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή μέσω κινητού τηλεφώνου ή η ανάρτηση

στο διαδίκτυο εικόνων, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται σε μαθητές,

εκπαιδευτικούς ή το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου, χωρίς τη

συγκατάθεσή τους.

(Η αυστηρότητα εφαρμογής του νόμου οφείλεται

στην κατάχρηση των κινητών στο σχολείο και στην κακή χρήση τους που

καταστρατηγεί σε αρκετές περιπτώσεις τις ατομικές μας ελευθερίες).

Όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους

γονείς/κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου

 • Το να καπνίζω στους χώρους του σχολείου.
 • Η κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων απαγορευμένων ουσιών.
 • Το να φεύγω χωρίς άδεια από το σχολείο (ειδικά, αν πηδάμε τα κάγκελα της αυλής του σχολείου ή χρησιμοποιούμε μηχανές, αντιμετωπίζεται ως σοβαρό παράπτωμα).
 • Το να εμποδίζω με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή του μαθήματος. (Αν εγώ δεν έχω όρεξη για μάθημα, οφείλω να σεβαστώ τον καθηγητή μου και τον συμμαθητή μου δίπλα, που προσπαθεί να μάθει).
 • Το να προσκαλώ και δέχομαι τους εξωσχολικούς φίλους μου στο χώρο του

σχολείου.

 

 

 

Συνεργασία σχολείου – γονέων

 • Το σχολείο αποδίδει πολύ σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και με το εκλεγμένο Συμβούλιο του Συλλόγου τους. Η προσπάθεια του σχολείου να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των γονέων και της οικογένειας εν γένει, εφόσον η εμπιστοσύνη του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το σχολείο και το δάσκαλο.

 • Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προς όφελος των μαθητών.

Οι γονείς / κηδεμόνες

 • Φροντίζουν για την ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή στο σχολείο (τέλος Μαΐου) και για την ολοκλήρωση της εγγραφής του μέχρι 11/09 .
 • Επικοινωνούν με τη Δ/νση και τους εκπαιδευτικούς και παρακολουθούν τη φοίτηση και τη σχολική του επίδοση.
 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που ενημερώνεται σχετικά είναι ο κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 • Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις, εκπ/κές εκδρομές είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα. Οπότε ο κηδεμόνας ενημερώνεται από το σχολείο και υπογράφει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση
 • Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή,

αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία

σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και την επίδοσή

του στο σχολείο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προβλήματα υγείας.

 • Συμμετέχουν ενεργά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, κάποιων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 • Το σχολείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των γονέων, γνωστοποιώντας τους εκ των προτέρων τα θέματα συζήτησης κάθε συνάντησης και φροντίζοντας για τις κατάλληλες συνθήκες των συναντήσεών τους.

 

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση , τοπική κοινωνία και σχολείο

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί φορείς, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

 • Θεσμική Συνεργασία της Σχολικής Κοινότητας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, η Διεύθυνση του Σχολείου, τα Πενταμελή Συμβούλια

των τμημάτων, το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των μαθητών του Σχολείου και ο

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεσμεύονται ότι θα συνεργάζονται για την

εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του σχολείου, καθώς και για την πρόληψη και

επίλυση προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συγκροτείται το Σχολικό Συμβούλιο από το

Σύλλογο των Διδασκόντων, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, τον εκπρόσωπο της

τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή και τρεις εκπροσώπους των

Μαθητικών Κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε

πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και

οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν (Σύμφωνα με το “Νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων”, (Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, Αρ. απ. 10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120/23-1-2018), τα παρακάτω:

 

α) προφορική παρατήρηση.

β) επίπληξη.

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας.

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών.

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τα προαναφερθέντα παιδαγωγικά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:

Οι διδάσκοντες την προφορική παρατήρηση και την επίπληξη.

Ο διευθυντής την προφορική παρατήρηση, την επίπληξη και την αποβολή μιας

ημέρας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων όλα τα παιδαγωγικά μέτρα.

Καταγραφή παιδαγωγικών μέτρων:

Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/ τη μαθητή/τρια ότι η

συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο

Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής

Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής

Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

Τι ισχύει σε περίπτωση αποβολής των μαθητών από τα μαθήματα:

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο

σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται

με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που

αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Ωριαία απομάκρυνση μαθητή/τριας από το μάθημα:

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της

επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα

διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου,

λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά

από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά,

το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Το Σχολείο μας εκτός από τα θεσμικά όργανα έχει καθιερώσει και τα εξής εργαλεία για την υλοποίηση παιδαγωγικών ενεργειών :

 1. Κοινή συνέλευση μαθητών- καθηγητών
 1. Διευρυμένο Συμβούλιο τμήματος μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών του τμήματος και όλων των μαθητών.
 1. ‘’Παιδαγωγική ομάδα’’ , η οποία αποτελείται απ’ όλους τους προεδρεύοντες των Συμβουλίων των τμημάτων

Αριστεία – Βραβεία

Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα»

απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο

Προόδου».

Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό

ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας

το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που

ισοβάθμισαν.

Έπαινοι

Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της

επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/

ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και

κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς

φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

Διαγωγή

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο

εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική

ζωή. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί

αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.

Χαρακτηρισμός διαγωγής

Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή

«μεμπτή» ως εξής:

«Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί

απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

«Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/ τριας, όταν υπάρχουν

παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

«Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από

την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η

επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Καταχώριση διαγωγής

Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με

τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών,

ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά

τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές

αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός

διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» είναι αιτιολογημένος.

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό

προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους

στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

Ο χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/ τριών αυτών

αναγράφεται μόνο στα οικεία βιβλία και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών,

όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους

αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

Β…Μαθητικές κοινότητες

Γ2/4094/23-09-1986 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄

Άρθρο 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.
Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.
Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απ` όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση γι` αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.

Άρθρο 2

ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

2. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

3. Στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθμίζεται ο ρόλος τους από αυταρχικές μεθόδους λειτουργίας και αντιδημοκρατικούς περιορισμούς, που θα περιθωριοποιούσαν το μαθητή στη σχολική ζωή. Αντίθετα πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου.

4. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συμβάλλει στη διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηματική μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης.

5. Στόχος του κανονισμού για τις μαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστήσει το πραγματικό νόημα και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε δημοκρατικούς θεσμούς, όπου με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες τους, θα απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των παιδιών, θα εθίζονται οι μαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μαθητών.

6. Με τον κανονισμό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων και αναπτύσσεται το πλαίσιο της δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Στους μαθητές απομένει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις διαδικασία για λήψη , των αποφάσεων με επεξεργασία απόψεων, ώστε οι μαθητές να έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού του κανονισμού και τη μαθητική πρωτοβουλία οι μαθητικές κοινότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θα συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία του σχολείου.

7. Οι μαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Συνδέονται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία και διαπνέονται, όπως η εκπαίδευση, από τα ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής και πνευματικής προόδου του λαού μας. Καλλιεργούν ακόμα την πίστη στις ανθρώπινες αξίες, στον ίδιο τον άνθρωπο, το ξεπέρασμα των διακρίσεων, την ισότητα των δύο φύλων καθώς και την πίστη στην ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς.

8. Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το έργο της μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9. Οι μαθητές συμμετέχοντες στη ζωή των μαθητικών κοινοτήτων, μέσα σε πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικότητας, θα αναδεικνύονται σε υπεύθυνα άτομα, με αναπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτιμούν τη σημασία και το νόημα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου.

10. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.

11. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών.

Άρθρο 3

ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος.

2. Ισότιμα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές κάθε τάξης ή τμήματος. Τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης των γενικών συνελεύσεων με γραπτή πρότασή τους προς το συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας, να αρθρογραφούν στις εφημερίδες των μαθητικών κοινοτήτων.

3. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων, να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μαθητικών κοινοτήτων, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων, να πληρώνουν τη συνδρομή τους στις μαθητικές κοινότητες, εφ` όσον προβλέπεται συνδρομή με απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε μαθητικής κοινότητας (τάξης ή τμήματος).

4.Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το 5μελές Συμβούλιο

5. Η γενική συνέλευση, όπου μετέχουν όλα τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας, δηλαδή όλοι οι μαθητές κάθε τάξης ή τμήματος, είναι το ανώτερο όργανο κάθε μαθητικής κοινότητας. Στην γενική συνέλευση οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν.

6. Η Γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με την ευθύνη του συμβουλίου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο του 1 /2 των μελών κάθε μαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τάξη ή τμήμα την τελευταία διδακτική ώρα (Τροπ. Γ2/336/1991). Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις, ορίζονται σε διαφορετική μέρα κάθε μήνα σε συνεργασία των συμβουλίων με τους συλλόγους των καθηγητών και τη διεύθυνση.

7. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών.

8. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει το τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται πρόεδρος, ο δεύτερος γραμματέας και ο τρίτος αντιπρόεδρος. Προεδρεύει ο πρόεδρος με συλλογική συμμετοχή και ευθύνη του προεδρείου.

9. Στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων παραβρίσκεται καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να συμβουλεύει τους μαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέματα. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές.

10. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, που συνέρχεται μέσα στον πρώτο μήνα των μαθημάτων, εκλέγεται 5μελές συντονιστικό όργανο, το συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας. H πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγκαλείται με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου (των μελών που έχουν παραμείνει, δεν έχουν αποφοιτήσει).

11. Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε χρονιάς αποφαίνεται για τον απολογισμό των πράξεων του συμβουλίου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό που τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει. Το συμβούλιο παραμένει σε λειτουργία μέχρι και την τελευταία ώρα λειτουργίας του σχολείου κάθε χρόνο.

12. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές, όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.

13. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων πρέπει να ακολουθούν, ύστερα από πλατύ διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου.

14. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη:
α) Από τη γενική συνέλευση εκλέγεται 3μελής εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο.
β) Στο γυμνάσιο ο καθηγητής – στην εφορευτική,, επιτροπή, χωρίς ψήφο με σκοπό σύμβουλος συμμετέχει να συμβουλεύει τους μαθητές για διαδικαστικά θέματα.
γ) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων σε φύλλα χαρτιού (ψηφοδέλτια), τόσα όσα είναι και οι μαθητές.
δ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει, μπλε μελάνι, σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής τους. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να σημειώνει από ένα μέχρι πέντε σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά γνωρίσματα ή σταυρούς περισσότερους από πέντε θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Οποιοδήποτε μέλος της μαθητικής κοινότητας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση, αν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η μυστικότητα της ψηφοφορίας ή δεν τηρείται ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων. Η εφορευτική επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση.
ε) Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του συμβουλίου και οι τρεις επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν μετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες παραμένει η ισοψηφία τότε γίνεται κλήρωση.
στ) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου.

15. Το συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. >
Αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και 2 μέλη. Το 5μελές προεδρείο συντονίζει τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας, και την εκπροσωπεί μεταφέροντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων στις συναντήσεις – συνεργασίες με τις άλλες μαθητικές κοινότητες, τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών.

16. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου.

17. Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκαλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει την αλληλογραφία και μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών.
Υπογράφει επίσης την ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.

18. Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου. Την ημερήσια διάταξη υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

19. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών της μαθητικής κοινότητας.

20. Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

21. Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών της μαθητικής κοινότητας.

22. Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του.

23. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη δικαιούνται από μία ψήφο. Το συμβούλιο είναι κάθε στιγμή ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Σε περίπτωση που ένα μέλος του συμβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, το συμβούλιο μετά τη συμπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώμα. Αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση), επαναλαμβάνονται οι εκλογές.

24.Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από αυτήν για την ανάδειξη του συμβουλίου, είναι φανερές.

25.Τα συμβούλια των μαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπούν τους μαθητές στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς του σχολείου.

26. Οι μαθητές είναι μόνοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Το συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας έχει μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης ή του τμήματος δικό του ερμάρια, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που χρησιμοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλίσει τα σχετικά ερμάρια.

27. Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεσμοθετείται η συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να αποφασίσει για κοινά προβλήματα των μαθητών. H γενική συνέλευση του σχολείου συγκαλείται τακτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά με την ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του μαθητικού συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο των 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις σχολείου συγκαλούνται στις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες (Τροπ. Γ2/336/1991) . Οι έκτακτες εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των μαθητών κάθε σχολείου.

28. Στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου προεδρεύει το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Στις γενικές συνελεύσεις του γυμνασίου παραβρίσκονται και οι καθηγητές-σύμβουλοι των τάξεων με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της παρουσίας τους είναι για να συμβουλεύουν σε διαδικαστικά θέματα.

29. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται μέσα στις πρώτες 45 μέρες και μετά από την εκλογή των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων, εκλέγεται 15μελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχολείο: το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευθύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει.

30. Οι αρμοδιότητες του μαθητικού συμβουλίου κάθε σχολείου είναι:
α) Ο συντονισμός της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων του σχολείου.
β) Η εκπροσώπηση των μαθητών του σχολείου στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς (τις μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του σχολείου τους, την τοπική αυτοδιοίκηση).
γ) Η προώθηση των αποφάσεων των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν.

31. Οι εκλογές για την ανάδειξη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου πρέπει να ακολουθούν μετά από διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου.

32. Δικαίωμα υποβολής ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές κάθε σχολείου.

33. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη:
α) Από κάθε μαθητική κοινότητα εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για την εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.
β) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων σε ψηφοδέλτια τόσα όσοι και οι μαθητές του σχολείου.
γ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει με μπλε. . μελάνι σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να σημειώνει από ένα μέχρι επτά σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω από 7 σταυρούς ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Η εφορευτική επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση.
δ) Οι 15 πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του μαθητικού συμβουλίου και οι 5 επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών . που ισοψήφησαν. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία παραμείνει η ισοψηφία τότε γίνεται κλήρωση.
ε) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου.

34. Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και 12 μέλη ισότιμα με το προεδρείο. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων.

35. Το μαθητικό συμβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά μία φορά τη βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 μέλη του.

36. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη έχουν μία ψήφο. Το συμβούλιο είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγκαλέσουν τα 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέξου

37. Σε περίπτωση που ένα μέλος του μαθητικού συμβουλίου παραιτηθεί, τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας, το συμβούλιο, μετά τη συμπλήρωσή του, συμπληρώνει με ψηφοφορία την κενή θέση του προεδρείου. Αν παραιτηθούν 8 ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση του σχολείου) τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές.

38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχολείο.

39. Τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο του σχολείου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985. Ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου μετέχει στη σχολική επιτροπή του σχολείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 1566/85.

40. Και μετά την εκλογή του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου ο κυρίαρχος λόγος παραμένει στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που είναι τα ανώτατα όργανά τους.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Οι πόροι κάθε μαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι εισφορές των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με όσα θα καθορίσει η πρώτη γενική συνέλευση κάθε μαθητικής κοινότητας.
Έκτακτοι πόροι είναι όσοι προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.

2. Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές από διάφορες μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και μοιράζονται στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.

3. Τους πόρους της μαθητικής κοινότητας διαχειρίζεται το συμβούλιό της. Οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία.

4. Οι πόροι που μένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη διεύθυνση του σχολείου και φυλάσσονται απ` αυτήν, μεταφέρονται δε στην επόμενη τάξη, ενώ το υπόλοιπο του ταμείου της τελευταίας τάξης παραδίδεται στην πρώτη τάξη του επόμενου σχολικού χρόνου.

Άρθρο 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

1.Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας καθηγητών-μαθητών. Τα θέματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και καλή θέληση.

2. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.

3.Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας.

4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσέις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.

5. Μαθητής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της απολογίας.

6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

Ε3/873/31/31-12-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οι εκπρόσωποι των μαθητών αποχωρούν κατά την ώρα της διασκέψεως και ψηφοφορίας.

Άρθρο 6

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Οι μαθητικές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ή τμημάτων μπορούν, μετά από απόφαση ή των γενικών συνελεύσεων, ή των συμβουλίων τους ή του, μαθητικού συμβουλίου του σχολείου να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις.

2. Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος και της άθλησης. Οι μαθητικές κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.) που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων. Σε κάθε σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται οι μαθήτριες και οι μαθητές, από διάφορες τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακιστικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός, πρακτικών κατασκευών κ.λ.π.). Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων πραγματοποιούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των μελών τους. Αρμόδιο όργανο για το συντονισμό της δουλειάς τους είναι το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.

3. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.

4. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επικοινωνίας. Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω:
α) Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. H διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες, για μαθητικά θέματα.
β) Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής – σύμβουλος, ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών, για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων.

5. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μαθητριών ή των μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τελική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.

6. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (θρανία, μαυροπίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα κ.τ.λ.) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και στον ελληνικό λαό.

7. Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρήσουν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος ελληνικός λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ` αυτό το θέμα συνεργάζονται και υποβοηθούν την διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των μέσων διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινοχρήστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ. που και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζουν.

8. Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου καθηγητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και εκπρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία.

9. Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικούς χώρους για τις δραστηριότητες που περιγράφει ο κανονισμός λειτουργίας τους.

Γ.. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σε κάθε πολυήμερη εκδρομή οι μαθητές ταξιδεύουν ως ομάδα που εκπροσωπεί το σχολείο. Επομένως, δεν επιτρέπεται σε κανέναν, με πράξεις ή παραλείψεις του να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τη δική του ή των συμμαθητών του, να προκαλέσει προβλήματα στους συνοδούς καθηγητές του, να ανησυχήσει τους γονείς του και να προσβάλλει τη φήμη του σχολείου του.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω θέματα:

 • Η εκδρομή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις, ξεναγήσεις, κοινές εξόδους κ.α.) είναι υποχρεωτική.

 • Οι μαθητές μας να γνωρίζουν ότι για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους συνοδούς καθηγητές.

 • Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς ώστε να εφαρμόζεται το ωράριο του προγράμματος. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη μετακίνηση της ομάδας.

 • Στον ελεύθερο χρόνο τους οι μαθητές μπορούν να μετακινούνται χωρισμένοι σε ομάδες σε λογική απόσταση από τον χώρο συνάντησης. Πριν απομακρυνθούν οφείλουν να ενημερώνουν τους καθηγητές τους, οι οποίοι και θα ορίζουν την ώρα επιστροφής, καθώς και τον τόπο συνάντησης με την ομάδα. Για οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών απαιτείται άδεια, ώστε οι συνοδοί καθηγητές να γνωρίζουν κάθε στιγμή που βρίσκονται οι μαθητές, (όλοι θα έχουμε τα κινητά τηλέφωνα όλων).

 • Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητή με άλλο μέσο, εκτός αυτών που χρησιμοποιεί το σχολείο.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων από τους μαθητές, ακόμη και αν έχουν άδεια οδήγησης.

 • Δε επιτρέπεται το μπάνιο σε πισίνα (αν διαθέτει το ξενοδοχείο) για να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα.

 • Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν, αν κάποιος μαθητής θα δεχτεί επίσκεψη από συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο στον χώρο του ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται σχετική συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές.

 • Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν στο ακέραιο τον κανονισμό του ξενοδοχείου.

 • Ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η πρώτη σας ενέργεια μόλις εγκατασταθείτε στο ξενοδοχείο είναι ο έλεγχος για τυχόν ζημιές που θα υπάρχουν στα δωμάτια σας, τις οποίες πρέπει να αναφέρετε άμεσα στους συνοδούς καθηγητές.

 • Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας – σε ξενοδοχείο, πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο ή χώρο – προκαλείται από τους μαθητές, και οπουδήποτε, σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, επιβαρύνει τους ίδιους και οι γονείς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των προκληθέντων ζημιών. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ευθύνη του ενός, τα έξοδα βαρύνουν όλη την ομάδα .

 • Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα κοσμήματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα χρήματά τους και γενικότερα όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι ίδιοι πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας, ενώ το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατανάλωση «επικίνδυνων ουσιών» και οινοπνευματωδών ποτών.

 • Οι μαθητές που μεταβαίνουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα ήταν να εφοδιαστούν με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον Ασφαλιστικό Φορέα του κηδεμόνα τους. Σας ενημερώνουμε όμως ότι στο συμφωνητικό έχουμε υπογράψει υπάρχει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, οπότε αν δεν μπορέσετε να την εκδώσετε, μην ανησυχήσετε. Υπόψη ότι θα έχουμε συνοδό γιατρό μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

 • Όμως παρόλα αυτά, οι γονείς μαθητών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παίρνουν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, οφείλουν να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής και να τον ενημερώσουν σχετικά. Επίσης αν έχουν κινητικά προβλήματα δικαιούται συνοδό Νοσηλευτή.

 • Κάθε μαθητής πρέπει να διαθέτει νέου τύπου Αστυνομική Ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ. Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο Διευθυντής και οι συνοδοί καθηγητές θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος της εκδρομής και για την ασφάλεια των μαθητών μας.

Το παραπάνω ‘’ Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής του Γενικού Λυκείου Μελεσών ‘’ συνδιαμορφώθηκε, συμφωνήθηκε και υπογράφεται από τους:

Ο Διευθυντής οι καθηγητές οι εκπρόσωποι του 15-μελούς

Συμβουλίου των μαθητών

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου

Γονέων/Κηδεμόνων