Ο Διευθυντής του  Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπ’ όψιν:

(α) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 9-17 της υπ’ αριθ. 20883 /ΓΔ4/12-2-2020 απόφασης ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

(β) τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [….] κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021).

καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει  έγγραφες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών στα Ιωάννινα.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Α. Προορισμός: Η εκδρομή έχει προορισμό τα Ιωάννινα και θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου μέχρι και την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 (τέσσερις διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πραγματοποιηθούν με αφετηρία και επιστροφή στα Ιωάννινα επισκέψεις σε αξιοθέατα και χώρους της πόλης και πέριξ αυτής σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθώς και δύο επισκέψεις εκτός Ιωαννίνων, ειδικότερα:

  1. Επίσκεψη σε Βίκο – Βοϊδομάτη – χωριά Ζαγορίου [1 ημέρα]
  2. Επίσκεψη στο Μέτσοβο [1 ημέρα]

Β. Αριθμός συμμετεχόντων: Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή έχει ως εξής:

Μαθητές: 34 (τριάντα τέσσερις). Συνοδοί καθηγητές:  3

 Η αναχώρηση θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή από το κτήριο του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών. Η επιστροφή θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  στο κτήριο του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών.

  1. Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών στις  7 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 το μεσημέρι.

Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Διευκρινίζεται ότι θα επιλεγεί η προσφορά που προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας υπηρεσιών και τιμής.

Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορεί να κηρύξει τον διαγωνισμό άγονο εφ’ όσον κρίνει ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν είναι συμφέρουσες, και να εκδώσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και πρότυπο οικονομικής προσφοράς από εδώ.Λήψη αρχείου