ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θέματα

1) Στο σύστημα των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 , που έχουν ίδια μάζα m, ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F και το κινούμε στο λείο οριζόντιο επίπεδο.

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, ποιές λανθασμένες και γιατί;

Α. Το σύστημα Σ1 – Σ2 δεν είναι μονωμένο. (μονάδες 1+1)

Β. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 είναι μικρότερος από

τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του σώματος Σ2 . (μονάδες 1+2)

Γ. Για τις δυνάμεις που δέχονται τα δύο σώματα ισχύει: F – T = T. (μονάδες 1+2)

 

2) Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι:

Α. Ίδια.

Β. Διπλασιάζεται.

Γ. Υποδιπλασιάζεται.

Δ. Τετραπλασιάζεται.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 1+2)

3) Μια μικρή σφαίρα μάζας 0,2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο νήματος μήκους ℓ=1,25m (θέση Α), το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ, το οποίο βρίσκεται σε ύψους Η=2,5m από το έδαφος.

Φέρνουμε τη σφαίρα στη θέση Β, ώστε το νήμα να γίνει οριζόντιο και την αφήνουμε να κινηθεί. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο κόβεται, οπότε τελικά η σφαίρα φτάνει στο έδαφος στο σημείο Δ.

i) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση της σφαίρας (θέση Β).

ii) Σε μια στιγμή το νήμα σχηματίζει γωνία φ=30° με την οριζόντια διεύθυνση. Πόση είναι η τάση του νήματος στην θέση αυτή;

iii) Να βρεθεί η οριζόντια απόσταση που θα διανύσει η σφαίρα από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα, μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο έδαφος στο σημείο Δ.

Δίνεται g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. (μονάδες 2+3+4=9)

Για την λύση μεταβείτε εδώ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

14. Σφαίρα Σ μάζας 0,2kg ισορροπεί στον αέρα δεμένη με δύο νήματα (1) και (2), τα οποία είναι δεμένα σε οριζόντιο ταβάνι και κατακόρυφο τοίχο αντίστοιχα. Το νήμα (1) έχει μήκος 1m και σχηματίζει γωνία 60° με την κατακόρυφο, ενώ το (2) είναι οριζόντιο. Κόβουμε το οριζόντιο νήμα με αποτέλεσμα το σώμα να κινηθεί. Να βρεθεί η τάση του νήματος (1):

  1. Πριν κοπεί το οριζόντιο νήμα.
  2. Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος
  3. Τη στιγμή που το σώμα περνά από την κατώτερη θέση της τροχιάς του.
    Δίνεται g=10m/s2.

(απαντ. 4Ν , 1Ν,  4Ν)

Για την λύση μεταβείτε εδώ

Σώμα – Νήμα (Β Λυκείου)

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους l=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Όταν το νήμα σχηματίζει γωνία θ=60° με την κατακόρυφο, το σώμα έχει ταχύτητα 2m/s. Για την θέση αυτή:

α) Ποια η κεντρομόλος επιτάχυνση;

β) Ποιο το μέτρο της τάσης του νήματος;

g=10m/s2.

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

Συνάντηση δρομέων (Β Λυκείου)

Δυο δρομείς, Α και Β, βρίσκονται στο ίδιο σημείο μιας κυκλικής τροχιάς και κινούνται με την ίδια φορά περιστροφής. Αν η περίοδος κίνησης του Α είναι ΤΑ=2min και του Β είναι ΤΒ=4min, να βρεθεί πότε θα συναντηθούν για δεύτερη φορά.

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

Αεροπλάνο και άρμα (Β Λυκείου)

Αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε ύψος h=320m από το έδαφος με ταχύτητα u0=100m/s. Στο έδαφος κινείται ομόρροπα άρμα με ταχύτητα u1=10m/s. Να βρείτε από ποια οριζόντια απόσταση s από το άρμα πρέπει ο πιλότος να αφήσει μια βόμβα ώστε αυτή να χτυπήσει το άρμα.

Δίνεται g=10m/s2.

Για να δείτε τη λύση μεταβείτε εδώ

Δύο κυκλικές μεταβολές αερίου Β Λυκείου κατεύθυνση

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο σε θερμοκρασία 27°C και πίεση 2atm κατέχοντας όγκο 10L. Το αέριο μπορεί να υποστεί μια σειρά μεταβολών επιστρέφοντας στην αρχική του κατάσταση Α. Δυο τέτοιες μεταβολές είναι οι παρακάτω:

α) Από την κατάσταση Α εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Β), από όπου ισόχωρα φτάνει σε κατάσταση Γ και στη συνέχεια ισοβαρώς επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.

β) Από την κατάσταση Α συμπιέζεται ισόθερμα μέχρι να υποδιπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Δ), από όπου ισοβαρώς φτάνει σε κατάσταση Ε, από όπου ισόχωρα επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.

i) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τις τιμές των μεγεθών.

 

ii) Να παραστήσετε τις παραπάνω μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ.

iii) Αν η πυκνότητα του αερίου στην κατάσταση Ε είναι 2kg/m3, να υπολογίστε την πυκνότητα στις καταστάσεις Α και Γ.

Πηγή http://ylikonet.gr/

Λύση