ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΩΝ 200m ( Α ΛΥΚΕΙΟΥ)

Δρομέας των 200m ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση a1=3m/s2 μέχρις ότου αποκτήσει ταχύτητα u1=12m/s την οποία και διατηρεί μέχρι τη θέση που βρίσκεται 56m πριν τον τερματισμό. Στη συνέχεια λόγω κόπωσης επιβραδύνεται ομαλά και τερματίζει σε συνολικό χρόνο 20s.

Να βρεθεί η επιβράδυνση και η ταχύτητα τερματισμού.

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (Α ΛΥΚΕΙΟΥ)

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού (x-t) είναι η ακόλουθη:

x=-3+4t (S.I.)

α) τι είδους κίνηση κάνει το κινητό;

β) Ποια είναι η αρχική του θέση x0 και ποια η ταχύτητα του;

γ) Σε ποια θέση θα βρεθεί το κινητό τη χρονική στιγμή t1=2s;

δ) Σε ποια χρονική στιγμή το κινητό θα βρεθεί στη θέση x2=+17m;

ε) Να κάνετε το διάγραμμα θέσης χρόνου x-t.

Για την λύση μεταβείτε εδώ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις xA=-20m και xB=+30m του άξονα x’x και ξεκινούν ταυτόχρονα την χρονική στιγμή tο=0 κινούμενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε μέτρα uA=3m/s και uB=2m/s.

A) Βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.

B) Για τη χρονική στιγμή t1=5s να βρεθούν:

α) Η μετατόπιση κάθε κινητού.

β) Η θέση κάθε κινητού.

γ) Η απόσταση μεταξύ τους.

Γ) Ποια χρονική στιγµή θα συναντηθούν τα δύο κινητά και σε ποια θέση θα συµβεί αυτό;

Για την λύση μεταβείτε εδώ

Συνάντηση κινητών Α Λυκείου (ε.ο.κ.)

∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα και ξεκινούν ταυτόχρονα για t=0 κινούμενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε μέτρα 3m/s και 2m/s.

Α) Για τη χρονική στιγμή t1=5s να βρεθούν:

α) Η μετατόπιση κάθε κινητού.

β) Η θέση κάθε κινητού.

γ) Η απόσταση μεταξύ τους.

Β) Βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.

Γ) Ποια χρονική στιγµή θα συναντηθούν τα δύο κινητά και σε ποια θέση θα συµβεί αυτό;

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ (Α ΛΥΚΕΙΟΥ)

Για κινητό που κινείται ευθύγραμμα και τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=0 και έχει ταχύτητα u0=10m/s δίνεται στο διάγραμμα. Με τη βοήθεια του διαγράμματος να υπολογιστεί η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t=8s και να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου.

Για να δείτε τη λύση μεταβείτε εδώ