ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

14.Ένα σώμα με μάζα  εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, μεταξύ δύο ακραίων θέσεων που απέχουν . Ο ελάχιστος χρόνος μετάβασης του σώματος από τη μια ακραία θέση στην άλλη είναι . Τη χρονική στιγμή  το σώμα διέρχεται από τη θέση και το μέτρο της ταχύτητάς του μειώνεται.

α) Να βρείτε το πλάτος  και τη γωνιακή συχνότητα  της ταλάντωσης.

β) Πόση ενέργεια  προσφέραμε στο σώμα για να το θέσουμε σε ταλάντωση;
γ) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του σώματος, κάποια χρονική στιγμή, όταν έχει μέτρο ταχύτητας .

δ) Να υπολογίσετε την αρχική φάση  ταλάντωσης. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών .

ε) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση και τη δυναμική ενέργεια του σώματος, τη χρονική στιγμή .

Δίνεται: .