Εγγραφή στην Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες κηδεμόνες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη των μαθημάτων 11 Σεπτεμβρίου:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (δείτε το έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής)

β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.

γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Οριστικής Δήλωσης Προτίμησης

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: (δείτε το έντυπο ΥΔ-1599-1986)

ε. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων