Προβολή της ερευνητικής εργασίας της Α΄ Γενικού Λυκείου 2012-2013.