Οι μαθητές της Α’ Λυκείου που επέλεξαν το project «Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά σε wiki που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικτυακό τόπο http://schproj.wikispaces.com . Στους μαθητές δόθηκαν κωδικοί ώστε να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.  Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν την πορεία της ερυνητικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου (δοκιμάστε τον παραπάνω σύνδεσμο). Το τελικό παραδοτέο της ερευνητικής εργασίας θα αναρτηθεί στο blog του σχολείου.