Διαγωνισμός Euroscola 2016

Υλικό για το Διαγωνισμό του Euroscola 2016

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργάνωσε στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου 2015 ημερίδα Euroscola για το 2016, στην οποία θα συμμετάσχουν μαθητές τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ, Λυκειακών Τάξεων, ΕΠΑ.Λ.).

Για το λόγο αυτό προκηρύσσεται σχολικός διαγωνισμός συγγραφής γραπτού δοκιμίου με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Η ημέρα συγγραφής του γραπτού δοκιμίου ορίζεται η Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015.
Κατά την ημέρα του σχολικού διαγωνισμού, της συγγραφής δηλαδή του γραπτού δοκιμίου, θα πρέπει οι μαθητές, με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολόγων) και ΠΕ 13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) μέσα σε ένα δίωρο, εντός του σχολείου τους και με την επίβλεψη εκπαιδευτικού/ων, στα πρότυπα γραπτής δοκιμασίας, να γράψουν έκθεση με βάση το προαναφερόμενο θέμα.

Μετά το τέλος του δίωρου οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συγκεντρώσουν όλα τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, να σφραγίσουν τα ονόματα τους και να τα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εντός πέντε (5) ημερών.

  • Η αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή (ποσοστό 60% επί της συνολικής βαθμολογίας), την κατοχή πιστοποίησης ξένης γλώσσας (θα προηγηθούν οι κάτοχοι της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποίησης – ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας) και την επίδοση στα μαθήματα η οποία θα προκύπτει από τον έλεγχο προαγωγής στην τάξη στην οποία τώρα φοιτούν οι μαθητές (ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας).
  • Οι προσφερόμενες θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι είκοσι τέσσερις (24) μαθητές Β΄ και Γ΄ όλων των τύπων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων (ΓΕ.Λ., Λυκειακών Τάξεων, ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η ηλικία του διαγωνιζομένου μαθητή ή μαθήτριας δε θα υπερβαίνει το 21ο έτος.

Στις Σχολικές Μονάδες στις οποίες φοιτούν αλλοδαποί μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στον σχολικό διαγωνισμό Euroscola, θα πρέπει εγκαίρως να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι δύνανται να ταξιδέψουν σε χώρα του εξωτερικού.

Αφήστε μια απάντηση