Γραπτή δοκιμασία Euroscola

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Με τον όρο «δημοκρατικό έλλειμμα» στους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπονοείται το γεγονός ότι  οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Πρόκειται για μία έννοια που επιδιώκει να καταδείξει ότι η ΕΕ και τα όργανά της στερούνται δημοκρατικότητας, εξαιτίας της περίπλοκης λειτουργίας τους.

http://europa.eu/scadplus/glossary/democratic_deficit_el.htm

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4307075,00.html

http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=896

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/09/05/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=114&s=1&e=10

Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, άσυλο και μετανάστευση

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_el.htm

Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm

http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1213172230-178310-22099.tkl?lang=gr

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_el.htm

http://europa.eu/pol/env/index_el.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm

http://www.gr.european-lung-foundation.org/index.php?id=3487

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/05/index.tkl?lang=gr&pos=5&term=Kyoto&s=1&e=20

http://www.ekem.gr/-site-menu-47/-site-menu-68/346-i-ee-kai-to-periballon-pros-ena-mellon-biosimis-anaptyksis

http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3574

Θέμα: «Το μέλλον της Ευρώπης»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

http://european-convention.eu.int/pdf/lknel.pdf

Ελεύθερη Ενημέρωση και Αγωγή του Πολίτη

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EL&id=91

http://www.europarl.europa.eu/pdf/declaration_insti/declaration_final_EL.pdf

http://ec.europa.eu/citizenship/our-multimedia-library/doc99_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Η θέση των αξιών της Ευρώπης στον κόσμο

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_el.htm

http://europa.eu/scadplus/european_convention/objectives_el.htm#VALUES

http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_el.htm

http://www.eliamep.gr/old-site/eliame-old/eliamep/www.eliamep.gr/eliamep/files/EU-Communicating%20Values_GREEK2006.pdf

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EL&id=69

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EL&id=137

Θέμα: » Δημοκρατία και Ιδιότητα του πολίτη»

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_el.htm

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/index_el.htm

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/citizen/citizens/article_7174_el.htm

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

http://europa.eu/pol/cit/index_el.htm

Αφήστε μια απάντηση