Αθλητική δοκιμασία υποψηφίων για στρατιωτικές σχολές

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές
Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις
προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών
δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
εκάστης Σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις
που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

β. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα
όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος
(ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

γ. Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1)
προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο
μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό
και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους
υποψηφίους.

Αφήστε μια απάντηση