Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2011...10:31 ΠΜ

Project3 :Συμμετοχή στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μετάβαση στα σχόλια

Στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία με Θέμα¨Μαθηματική Μοντελοποίηση : Εφαρμογές στις Επιστήμες την Τεχνολογία και την Εκπαίδευση¨ στις 11,12 και 13 Νοεμβρίου 2011.

Το σχολείο μας στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας των Projects έκανε εισήγησημε θέμα :

¨ Μαθηματική Μοντελοποίηση Εφαρμογές της στη Σχολική Ζωή ¨

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  εργασία αυτή  αποσκοπεί  στην μελέτη  του ορισμού  της μοντελοποίησης, της μαθηματικής μοντελοποίησης, του ρόλου της  στην αντιμετώπιση  προβλημάτων της σχολικής ζωής, στην παρουσίαση  ορισμένων εφαρμογών της και τέλος  στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αναγκαιότητά και την αποτελεσματικότητά της.

Η μαθηματική μοντελοποίηση βοηθά την αφύπνιση ικανοτήτων από όλων των μαθητών, την άμεση συμμετοχή τους μέσα στη τάξη καθώς και την απόκτηση  μαθηματικών γνώσεων. Η μαθηματικοποίηση καθημερινών προβλημάτων, οργανώνει το νου και ταυτόχρονα συνδέει τη γνώση με την καθημερινότητα. Τα παραδείγματα της εργασίας αποδεικνύουν τα παραπάνω. Η μαθησιακή διαδικασία  γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για τον μαθητή, εφόσον παρουσιάζεται μοντελοποιημένη και επιπλέον κεντρίζει το ενδιαφέρον και των αδιάφορων μαθητών.

Επιπλέον στόχοι της εργασίας αυτής είναι να αποδειχθεί ότι οι γνώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματικότητα όπως και η αφομοίωση νέων γνώσεων είναι αποτελεσματική με μια ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικής ζωής και των πρακτικών προβλημάτων της.

SUMMARY

This  task aims to approach of the definition  of modulation , of mathematical modulation , of its role in the confrontation of problems , to the presentation of some applications  and finally  to  the  inference of  conclusions  in relation to  its necessity and effectiveness .

The mathematical  modulation  aids  to  the  awaken  of  capabilities  of all students , their  direct  participation in the  class  in  parallel  with the  acquirement of mathematical  knowledge .The mathematicalisation of daily problems , organizes  the mind and in the same time  connects  knowledge  with   daily life .The examples of the  task show the above .The learning  process  becomes more interesting  for the student , since it is presented modulated  and rouses  the interest of the most indifferent students .

Moreover this research aims to the confirmation that knowledge is directly  connected  with reality  and that the assimilation of knowledge  is effective  through  a realistic  representation  of real life and of its  practical problems.Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων