Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου»

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:
· Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία».
· Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
· Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
· Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-12. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
4. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία – επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την άριστη κατοχή ξένης γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ), θα συμμετέχει σε εξετάσεις.
6. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν α. στην ξένη γλώσσα (σε περίπτωση που δεν πιστοποιείται η άριστη γνώση της) και β. σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στην ύλη της κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα αφορά όσους έχουν επιτύχει στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας ή έχουν απαλλαγεί από αυτήν. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:

α. Γραπτή Εξέταση: 50% (από 25% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)
β. Συνέντευξη: 20%
γ. Βαθμός Πτυχίου: 8%
δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα http://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα και στα γνωστικά αντικείμενα θα διενεργηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2011.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:
Α. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των καθηγητικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον έχουν πιστοποιητικό που τους χορηγεί παιδαγωγική επάρκεια (πτυχίο ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος). Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται καθημερινά μεταξύ των ωρών 9.00-16.00.
Β. Για τις Κατευθύνσεις «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία των κατευθύνσεων αυτών απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται καθημερινά μεταξύ των ωρών 9.00-16.00.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Τρίτη 22.3.2011 έως και την Πέμπτη 14.4.2011, ώρες 10.30-13.00, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.

Αφήστε μια απάντηση