Μάθημα- Ερευνα- Σχεδιασμός Μαθημάτων στη Σχολική Βιβλιοθήκη – Μετάφραση

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Msc Tσαρουχά Δ. Ελένη

  Ο Προγραμματισμός της διδακτέας ύλης βοηθά

  •1. στην ολοκλήρωση της ύλης •2. στον συντονισμό των ενεργειών •3. στην εξασφάλιση ομαλού ρυθμού διδασκαλίας •4. στη διεξαγωγή διαθεματικών ή συνθετικών εργασιών και τέλος •5. στην επίτευξη των στόχων

  Για να προγραμματίσουμε τη διδακτέα ύλη  —Λαμβάνουμε υπόψη — Πρώτα απ’όλα  τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών — Τον προγραμματισμό της διδασκαλίας από το βιβλίο του εκπαιδευτικού/δασκάλου —Το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών —Τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα —Τις διαθεματικές ή συνθετικές εργασίες —Τα παλιά βιβλία ύλης —Τις επίσημες αργίες —Τυχόν περιπάτους ή εκδρομές —Τυχόν ιδιαιτερότητες του σχολείου ή των μαθητών

  •AΠΣ = ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ •ΔΕΠΠΣ = ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ •Στο Διαθεματικό Ενιαίο πλαίσιο προγρ. Σπουδών ξένων γλωσσών το 2002 σελ.429 υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία ξένων γλωσσών πρέπει να διέπεται από τις αρχές του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

  Σε γενικά πλαίσια η διδασκαλία ξένων γλωσσών οφείλει να βασίζεται

  •Στην μαθητοκεντρική διδασκαλία •Στη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων •Στις συνθετικές ομαδικές εργασίες •Στη Διάδραση •Στα αυθεντικά περιβάλλοντα •Στη Διαθεματικότητα

  AΠΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  •Ακολουθώντας την κοινή τάση που διαμορφώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ευρώπη για την εισαγωγή ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η αγγλική γλώσσα άρχισε να διδάσκεται στα ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία από το 1992. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας εκδόθηκε από τον Ο.Ε.Δ.Β. το 1997 και είναι το πιο λεπτομερές ως προς τη φιλοσοφία του και το σχεδιασμό του, ενώ αποσπάσματά  του συμπεριλήφθησαν στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών το 2002.

  •Θέτει γενικούς διδακτικούς μαθησιακούς σκοπούς (goals), στόχους (aims) και αντικειμενικούς στόχους (objektives) Στόχος η γενική παιδεία, η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, αλλά και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι μαθητές στο Γυμνάσιο έχουν ήδη πετύχει από το Δημοτικό κάποιους επικοινωνιακούς στόχους. Η γνώση τους εμπλουτίζεται στο Γυμνάσιο με εμπειρίες μαθησιακές ελικοειδούς διαδικασίας κατά την οποία οι νέες πληροφορίες προσθέτονται στις προσκτηθείσες και καταχωρούνται στα βιώματα του μαθητή.

  Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου

  •Στόχοι: Οι μαθητές επιδιώκεται: •Να κατανοούν τις δηλούμενες και υποδηλούμενες πληροφορίες που μεταδίδονται άμεσα χωρίς περιφράσεις. •Να κατανοούν από τα συμφραζόμενα τις πληροφορίες που μεταδίδονται έμμεσα. •Να κατανοούν τον επικοινωνιακό στόχο φράσεων

  Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες�
  –Αγορά –Καταναλωτικά αγαθά –Μόδα –Τέχνη –Εκδρομές •Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

  Δραστηριότητες

  •Έρευνα και μελέτη διαφημίσεων προϊόντων ή παιγνιδιών- συμβολισμοί, προτάσεις κοινωνικής συμπεριφοράς και μοντέλα ζωής μέσω της διαφήμισης- εικόνας και λόγου (Ελληνικά, Αγωγή Καταναλωτή, Εικαστικά). •Παρακολούθηση αυθεντικών διαλόγων ή ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών ή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα με στόχο την άντληση πληροφοριών για χώρες, διακοπές, νέα κυκλοφορίες δίσκων ή για γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου και συμπλήρωση ασκήσεων κατανόησης (Γεωγραφία, Μουσική, Πολιτική,Αγωγή Υγείας)

  ΑΠΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  •Για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα δηλ. •Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο •Να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες •Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη Γαλλικού λόγου  Προτείνεται από το ΑΠΣ Γαλλικής για την Α Γυμνασίου (70ώρες)  •Saluer-se presenter, saluer+presenter quelqu΄un, demander-donner des renseignements personnel, identifier-décrire quelqu’un, et quelque chose, accepter-refuser, donner-refuser, Inviter-proposer, exprimer un gout, demander un avis, raconter- décrire 

  Τρόποι μετάδοσης

  Οι προαναφερθείσες γλωσσικές λειτουργίες προτείνεται να διδάσκονται με δραστηριότητες παιγνιώδους χαρακτήρα, με οπτικοακουστικές αφηγήσεις από CD, DVD, με διαθεματικά σχέδια εργασίας, με παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, σταυρόλεξα, δημιουργία δικτύων, αλληλογραφία με μέλη άλλων γλωσσικών κοινοτήτων, χρήση νέων τεχνολογιών κλπ  Ο διδάσκων οφείλει  •Να εναλλάσσει τις μορφές, τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης και επεξεργασίας του διδακτικού υλικού καθώς και το είδος  εργασίας (ατομική, ανά ζεύγη, ομαδική κλπ) •Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα για να •Απευθύνεται η διδασκαλία του  σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθησιακούς τύπους.

  Ο μαθητής μαθαίνει με διάφορους τρόπους

  Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας από το ΑΠΣ Γαλλικής  •Τα επαγγέλματα στη χώρα μου και στις άλλες χώρες χθες και σήμερα •Συλλογή Μύθων και Παραμυθιών από την Ελλάδα και από γαλλόφωνες χώρες •Συλλογή ελληνικών τραγουδιών που έχουν αποδοθεί στη γαλλική γλώσσα και το αντίθετο.

  Προτεινόμενη Αξιολόγηση

  •Επειδή η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό στοιχείο της διδακτικής πράξης, ο διδάσκων οφείλει να εντάσσει σε αυτή τρόπους ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης ανά ζεύγη ή ομάδες που βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει τρόπους αυτοαξιολόγησης με απώτερο σκοπό την αυτόνομη μάθηση.

  ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  •Το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΔΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, με τη διεύρυνση του φάσματος της πολυπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας, την προαγωγή του εγγραμματισμού καθώς και την ενίσχυση της γενικής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, συμβάλλοντας στη σταδιακή διαμόρφωση αξιών, στάσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική.

  Ειδικότερα για τη διδασκαλία των Γερμανικών στο Γυμνάσιο, σημειώνονται τα ακόλουθα

  Το διδακτικό πακέτο «Γερμανικά A’ Γυμνασίου» (Deutsch – ein Hit! 1), το οποίο προορίζεται για την Α’ Γυμνασίου, έχει συγγραφεί, όπως και όλα τα διδακτικά πακέτα για το μάθημα των Γερμανικών, για 3ωρο μάθημα, ενώ το μάθημα είναι πλέον 2ωρο. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία πακέτου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην Α’ Γυμνασίου.

  Αν υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο

  •Η  διδασκαλία της Γερμανικής στο Δημοτικό καλύπτει κάποια ύλη. •Τα  πρώτα κεφάλαια του Deutsch ein Hit1 είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επαναληπτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου

  •θα συνεχιστεί η χρήση του διδακτικού πακέτου «Γερμανικά A’ Γυμνασίου» (Deutsch – ein Hit! 1) καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να  ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η διδασκαλία του εν λόγω διδακτικού πακέτου ολοκληρωθεί πριν το τέλος του σχολικού έτους  προτείνονται τα ακόλουθα: • Η χρήση των δραστηριοτήτων και ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών.

  Η υλοποίηση άλλων(διαθεματικών) σχεδίων εργασίας που προτείνονται στο Βιβλίο του Καθηγητή και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. • Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος (π.χ. σχέδια εργασίας με τη χρήση του διαδικτύου). • Η χρήση πρόσθετου υλικού, το οποίο κατά τη κρίση του διδάσκοντος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΑΠΣ. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν έχει στη διάθεσή του το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού που συνοδεύει το διδακτικό πακέτο «Γερμανικά A’ Γυμνασίου» (Deutsch – ein Hit! 1), το εν λόγω εγχειρίδιο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο www.pischools.gr => Γερμανικά.

  Στην Α τάξη του Γυμνασίου δίνεται η κάτωθι διδακτέα ύλη

  •Sich selbst und andere vorstellen, Name, Alter, Herkunft erfragen und nennen. •Sich begrüßen und verabschieden •Nach dem Befinden fragen und antworten •Gute Wünsche ausdrücken •Sich entschuldigen, um Informationen bitten •Zugehörigkeit ausdrücken (mein,dein) •Handlungen, Personen, Situationen beschreiben und charakterisieren, rechnen und Preise erfragen.

  ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΤΑΞΗ

  •Αφού γίνει επανάληψη και εμβάθυνση της ύλης της Α’ τάξης διδάσκονται τα κάτωθι: •Modalverben, Nebensätze mit dass, Vergleiche, Präpositionen, Uhrzeit, weil, •Präteritum von haben, sein und von Modalverben •Verben mit Präfix be- er- ent-  ver- •Verben auf –eln  -ern

  ΓΙΑ ΤΗ Γ’ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  •Επαναλαμβάνονται τα μορφοσυντακτικά στοιχεία της Α’ και Β’ τάξης, γίνεται εμβάθυνση ενώ διδάσκονται επιπλέον 1.Dativergänzung 2.Nebensätze mit  wenn und als 3.Präteritum und Perfekt von unregelmäßigen Verben 4.Futur 1 und Präpositionen für Ort und Zeit.

  Θέματα που προτείνονται από το ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  •Διατροφικές συνήθειες •Καιρός κλίμα •Ήθη και έθιμα, εορτές •Λαϊκός πολιτισμός (παροιμίες, γνωμικά) •Καθημερινή ζωή, Περιβάλλον, •Εμφάνιση, Ενδυμασία, μόδα •Ελεύθερος χρόνος, χόμπι, αθλητισμός •Λογοτεχνία κλπ.

  Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ προτείνεται να  είναι βιωματική, να δείχνει στους μαθητές «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» •Ο διδακτικός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη την ηλικία, τη διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις γλωσσικής ικανότητας.

  Ποικιλομορφία και πλούσια εναλλαγή των Μεθόδων και  τεχνικών προτείνεται από το ΑΠΣ Γερμ. Γλώσσας όπως •Αποστήθιση, σημειώσεις, επανάληψη, αντιγραφή, μεγαλόφωνη ανάγνωση, χρήση μητρικής γλώσσας, σύγκριση, παιχνίδια, δραματοποίηση, ελεύθερη έκφραση. Το μάθημα να απευθύνεται σε διάφορους μαθησιακούς τύπους. (γνωστικό, οπτικό, ακουστικό κλπ)

  Ο χώρος μάθησης δηλ. η τάξη  πρέπει να έχει χρώμα στους τοίχους και •Ξεχωριστό χώρο για δημιουργικές εργασίες. Να υπάρχουν λειτουργικές βιβλιοθήκες, συνδρομές σε ξενόγλωσσα περιοδικά και να γίνεται χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής

  Σε ότι αφορά την Αξιολόγηση

  •Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση του μαθητή μόνο ως προς την κατάκτηση της δομής και της μορφής της Γερμανικής Γλώσσας, αλλά και ως προς τη δυνατότητα χρήσης της σε διαφορετικά αυθεντικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Οι μορφές αξιολόγησης πρέπει να είναι και γραπτές και ακουστικές καθώς και παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων.

Συγγραφέας: στις 29 Νοεμβρίου 2010 στις 1:03 μμ


Αφήστε μια απάντηση