Βραβεία Αριστείας και καινοτομιών 2013: Ψηφιακά μαθήματα στο Γυμνάσιο με LAMS: Εφαρμογή στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Ηρακλείου

Παραθέτω σχολια από τους αξιολογητές

1.

Η δράση παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων, με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS), στη σχολική τάξη, για μαθήματα Γυμνασίου. Η υλοποίηση της δράσης περιελάμβανε τρεις διαδοχικές φάσεις: α) την ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών, β) τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων από τους καθηγητές και γ) την εφαρμογή στην τάξη. Η εφαρμογή των ψηφιακών μαθημάτων για αρκετό χρονικό διάστημα (3 χρόνια από τον καθηγητή Πληροφορικής και άλλα 2 χρόνια από την πλειοψηφία των καθηγητών του σχολείου) δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της δράσης. Το έργο «Ψηφιακά Μαθήματα στο Γυμνάσιο με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» αποτελεί μια αξιόλογη καινοτόμα δράση που συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης διδακτικής διαδικασίας, με την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, τόσο σε επίπεδο λογισμικού (σύστημα διαχείρισης μάθησης) όσο και σε επίπεδο υλικού (δομημένη καλωδίωση στις τάξεις, netbooks, διαδραστικοί πίνακες κλπ). Η παρουσίαση της, στο έντυπο ανάπτυξης περιεχομένου είναι αναλυτική και εμπεριστατωμένη, αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα όλες τις φάσεις υλοποίησης της δράσης και τα αποτελέσματά της. Η βιβλιογραφία καλύπτει και υποστηρίζει τα αναγραφόμενα στο κείμενο, αλλά θα ήταν προτιμότερο να ενσωματώνονται και οι σχετικές αναφορές μέσα στο κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κείμενο παρουσίασης είναι σαφές και τεκμηριωμένο, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και αναφορικά με την εφαρμογή της δράσης μέσα στη σχολική κοινότητα. Αναφέρονται με τρόπο διαφωτιστικό τα κίνητρα υλοποίησης της δράσης (πώς θα βοηθούσε την εκπαιδευτική διαδικασία και ποιες οι προϋποθέσεις εφαρμογής) καθώς και οι φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης (κυρίως από τον καθηγητή πληροφορικής). Αναδεικνύεται, μέσα από την περιγραφή, το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας που απαιτήθηκε από πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, για να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί σωστά και μεθοδικά η δράση. Η αναλυτική περιγραφή της δράσης, χωρίς να κουράζει, δίνει τις απαραίτητες εκείνες λεπτομέρειες, που προσδιορίζουν με σαφήνεια τη δομή και τον τρόπο εφαρμογής των ψηφιακών μαθημάτων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στην τάξη. Οι δυνατότητες διεύρυνσης και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος δίνονται με τρόπο λιτό αλλά πειστικό και συνδέονται λογικά με τις προηγούμενες ενότητες του εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου. Τα συμπεράσματα συνοψίζουν σαφώς την όλη παρουσίαση της δράσης. Τέλος, οι τεκμηριώσεις ενισχύουν την ανάδειξη του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης και της συμβολής της στην ενίσχυση του συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εντός και εκτός σχολείου και στην ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.

Εξαιρετική πρόταση και εφαρμογή. Η εφαρμογή της πρότασης στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διάθεσή του για συμμετοχή στην προσπάθεια. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να επιμορφωθεί και στη συνέχεια να υποστηριχθεί από τον πληροφορικό του σχολείου.

 

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Βραβεία Αριστείας και καινοτομιών 2013: Ψηφιακά μαθήματα στο Γυμνάσιο με LAMS: Εφαρμογή στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Ηρακλείου”

Αφήστε μια απάντηση