Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
3 Απρ 2024

The Greek Brown Bear’s Big Surprise

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Το παρακάτω κείμενο και ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένα στην άσκηση της σελ. 80 του Βιβλίου Μαθητή της Δ′ τάξης.

Default bear in Greece with two happy cubs digital art 0

Once upon a time, there was a Greek brown bear that lived in the mountains. This bear was in danger of being all alone in the world. Why? Well, here’s the twist—this bear loved fish but also enjoyed snacking on little ants, grass, and tiny animals! Now, the funny part is, this bear, that could grow as long as two metres and as heavy as two hundred and fifty kilos, had a secret. Are you ready for it? Every now and then, this big bear would become a proud parent to one or two baby cubs! And get this—these little cubs couldn’t see a thing when they were born and were as light as two or three hundred grams! Can you believe it?

Today, there are only a few of these bears left in Greece, about one hundred and eighty. Let’s hope they keep surprising us with more adorable cubs!

Default bear in Greece with two happy cubs digital art 2

Default bear in Greece with two happy cubs digital art 0 1

Quiz

1. Why was the Greek brown bear in danger of being all alone in the world?
a. It didn’t like fish
b. It enjoyed snacking on ants, grass, and tiny animals
c. It was too small
d. It lived in the mountains

2. What weight could the Greek brown bear grow up to?
a. 100 kilos
b. 250 kilos
c. 300 kilos
d. 500 kilos

3. What secret did the Greek brown bear have?
a. It could fly
b. It loved to swim
c. It was a proud parent to baby cubs
d. It could speak

4. How many baby cubs could the Greek brown bear become a parent to?
a. None
b. One or two
c. Five
d. Ten

5. What colour was the Greek bear?
a. White
b. Brown
c. Black
d. Yellow

6. How much did the baby cubs weigh when they were born?
a. 100 grams
b. 200 grams
c. 300 grams
d. 400 grams

7. What was the Greek brown bear’s favourite snack?
a. Fish
b. Berries
c. Leaves
d. Nuts

8. How many Greek brown bears are left in Greece currently?
a. 50
b. 100
c. 180
d. 250

9. What did the Greek brown bear like snacking on besides fish?
a. Berries
b. Little ants, grass, and tiny animals
c. Honey
d. Eggs

10. What surprised people about the Greek brown bear and its cubs?
a. Cubs were born with full eyesight
b. Few bear cubs were born at a time
c. Cubs could walk as soon as they were born
d. Bears did not have cubs

cub

Ετικέτες: , ,

Τα σχόλια είναι κλειστά.