ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

Οι εργασιες των μαθητών της β΄γυμνασίου του Βενετόκλειου γυμνασιου Ρόδου, την περιοδο του Κορωνοιού, στο μάθημα της βυζαντινής ιστορίας.

 

Ανάλυση εικόνας (πίνακας ζωγραφικής / γελοιογραφίας) απο Κώστας Θεριανός

 1. Έχουμε την πρώτη επαφή με την εικόνα, την πρώτη εντύπωση.
 2. Συζητάμε τι θέλει να μας δείξει, ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα, το τοπίο, τα σύμβολα (σημαίες, επιγραφές κτλ.) που περιέχει.
 3. Μπορεί να είναι χρήσιμο να μάθουμε ποιος έφτιαξε τον πίνακα, σε ποια εποχή, τι θέλει να δείξει, ποιος παρήγγειλε το έργο, τι διαχείρισης έχει τύχει το έργο από τον καλλιτέχνη ή μεταγενέστερα;
 4. Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση θα στηρίζεται στο σχολικό βιβλίο και σε υλικό έξω από αυτό αν το έχουμε δώσει και το έχουμε διδάξει στην τάξη.

 

Με βάση τον ορισμό και τα παραδείγματα της σελίδας 14 να αναλύσετε την παρακάτω εικόνα του βιβλίου:

https://criticeduc.blogspot.com/2019/04/blog-post.html?fbclid=IwAR0WcL_RPlLfd5MuLiI7V-i53nfVXGg1ztJ2cpMb01Pz7Ujt099OUJ8-bdc

Aξιολόγηση των μαθητών/-τριών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου σε Νεοελληνική Γλώσσας και Λογοτεχνία

I. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία) και Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία)
Οι δύο κλάδοι της Ελληνικής Γλώσσας (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθώς και οι δύο κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε κλάδο, οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.
I. Ειδικότερα στον κλάδο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας/ Νεοελληνικής Γλώσσας:
Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό  κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.
Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν στα ζητούμενα τριών θεμάτων από τα οποία:
α) ένα (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου και διαιρείται σε δύο ερωτήματα και βαθμολογείται με 30 μονάδες. Η βαθμολογία επιμερίζεται στα δύο ερωτήματα ισοδύναμα (15 +15).
β) ένα (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 30 μονάδες, και
γ) ένα (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 40 μονάδες.

1. Το πρώτο θέμα αφορά στην ανάγνωση-κατανόηση του κειμένου, με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών (σε αντιστοιχία με αυτά που έχουν διδαχθεί σε κάθε τάξη): α) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, βασικές ιδέες και επιχειρήματα του συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει, σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας (σκοπό, κοινό, θέμα κ.ά), καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) και β) να αποδίδουν περιληπτικά μέρος του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, με το οποίο, ανά ερώτημα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /-τριών είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου∙ είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις /φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου∙ είτε να αποδίδουν το περιεχόμενο της παραγράφου με πλαγιότιτλους∙είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα∙είτε να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

3. Το τρίτο θέμα αφορά στην παραγωγή λόγου, με το οποίο ζητείται από τους/τις μαθητές /-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το μαθητικό κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση ανάλογα με την τάξη: Α΄ Λυκείου 250-300 λέξεις, Β΄ Λυκείου 300-350 λέξεις και Γ΄ Λυκείου 350-400 λέξεις.

II. Ειδικότερα στον κλάδο της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας/ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
Δίνεται αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρία (3) θέματα:
1. Το πρώτο θέμα αφορά στην ανάγνωση – κατανόηση του κειμένου, με το οποίο ελέγχεται, ανά ερώτημα, η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών με ποικίλες ερωτήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα /αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου∙είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου∙είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου. Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις. Το θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, με το οποίο, ανά ερώτημα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών με ερωτήσεις ποικίλων τύπων είτε
να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής∙ είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα και το ύφος∙είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα-τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα και το ύφος του κειμένου. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Το θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
3. Το τρίτο θέμα αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού. Ζητείται από τους μαθητές /-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις, ανάλογα με την τάξη και τις απαιτήσεις του θέματος. Το θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αναφορική λειτουργίαΚατά την πράξη της επικοινωνίας ο δέκτης του μηνύματος δέχεται μια πληροφορία και την αντίληψη του πομπού γι’ αυτή. Ο πομπός απευθύνεται κυρίως στο λογικό του δέκτη και χρησιμοποιεί γλώσσα καθημερινή, κυριολεκτική. Σ’ αυτή κυριαρχούν η οριστική έγκλιση και οι προτάσεις κρίσεως. Συνήθως λείπουν τα καλολογικά στοιχεία και οι διάφοροι εκφραστικοί τρόποι. Τη γλώσσα αυτή χρησιμοποιούν η επιστήμη και το αποδεικτικό δοκίμιο. Εδώ ενδιαφέρει το περιεχόμενο του μηνύματος και σκοπός είναι η πληροφόρηση.
Συνώνυμες λέξεις: αναφορική, κυριολεκτική, δηλωτική σημασία
π.χ. Η Πούλια αποτελείται από εφτά αστέρια.
Ποιητική λειτουργία: Στην περίπτωση αυτή την προσοχή του δέκτη προσελκύουν όχι τόσο το μήνυμα και η πληροφορία όσο η γλωσσική μορφή που αυτά παίρνουν. Η ποιητική γλώσσα απευθύνεται πιο πολύ στο συναίσθημα και προκαλεί συγκίνηση και αισθητική απόλαυση. Χρησιμοποιεί μεταφορές και άλλα εκφραστικά μέσα. Κυριαρχούν η υποτακτική, η ευκτική, η προστακτική.
Συνώνυμες λέξεις: ποιητική, μεταφορική, συνυποδηλωτική σημασία
π.χ. Η Πούλια που έχει εφτά παιδιά.
Σημείωση: Συνηθέστερα χρησιμοποιείται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις πλαισιώνεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και από την ποιητική λειτουργία. Σε είδη γραπτού λόγου που δεν έχουν πρακτικό σκοπό ή αποδεικτικό χαρακτήρα (π.χ. στοχαστικό δοκίμιο, φιλική επιστολή, ημερολόγιο) η χρήση της ποιητικής λειτουργίας διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση του συγγραφέα και αποβλέπει στην τέρψη του αναγνώστη, ενώ σε είδη λόγου που έχουν πρακτικό σκοπό ή αποδεικτικό χαρακτήρα (π.χ. αποδεικτικό δοκίμιο, είδηση, άρθρο) η χρήση της λειτουργίας αυτής είναι αποτέλεσμα υφολογικής επιλογής του συγγραφέα και προσδίδει στο λόγο του ζωντάνια, παραστατικότητα, καλαισθησία, εικονοπλαστική δύναμη κτλ
Αιτιολόγηση αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
Αναφορική γλώσσα Ποιητική γλώσσα
Στην αναφορική ή κυριολεκτική, δηλωτική, λογική, πληροφοριακή χρήση της γλώσσας:

·         Η γλώσσα λειτουργεί με λογικό τρόπο και το μήνυμα σχετίζεται με την κοινή αντίληψη που έχουμε για
     τον κόσμο.

·         Σκοπός του πομπού είναι η πληροφόρηση.

Στην ποιητική ή μεταφορική, συνυποδηλωτική, συγκινησιακή χρήση της γλώσσας:

·         Το μήνυμα έχει συνειρμική σημασία και συναισθηματικές αποχρώσεις (έκφραση συναισθημάτων).

·         Σκοπός του πομπού είναι να προσελκύσει το δέκτη· ενδιαφέρει κυρίως η μορφή του μηνύματος και λιγότερο η πληροφορία που φέρει το μήνυμα.

·         Δίνει ζωντάνια, παραστατικότητα.

Παραδείγματα:
·         Σκληρή πέτρα (κυριολεκτική απόδοση) / σκληρή καρδιά (μεταφορική).
·         Ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος• όλο γελούσε (κυριολεκτική λειτουργία).
·         Τα λόγια του ήταν πικρά και μας φαρμάκωσαν (μεταφορική λειτουργία).

Graffiti: Μικρή έρευνα – σενάριο διδασκαλίας του Πρωτέα

ΤΕΧΝΗ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1832
http://www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG169
Δημιουργός: Φωτεινή Μητσώνη

    

     

 

Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών – 25 ΝΟΕΜΒΡΗ

«Η βία έχει πολλές μορφές, άλλες φορές είναι σωματική, άλλες φορές λεκτικήψυχολογικήοικονομική»

«Πότε σταμάτησε να σου φέρεται σαν πριγκίπισσα;»

 η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συμβεί σε κάθε γυναίκα, κάθε στιγμή, είτε μένει σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, είτε στο παλάτι της παραμυθοχώρας. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις εσύ για να βοηθήσεις.

          

              

 

 

Κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών γίνονται επετειακά αφιερώματα, έρευνες, αναφορές. Ωστόσο, οι γυναίκες που έχουν βιώσει και βιώνουν βία θέλουν βοήθεια, προσοχή και φροντίδα, κάθε μέρα. Η κοινωνιολόγος και συντονίστρια της γραμμή SOS 15900, Κατερίνα Πολιτσίδου, «αυτήν την ημέρα όλοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Καλό θα ήταν όμως να μην το αφήνουμε, να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, αλλά και συχνότερες δράσεις κυρίως για την πρόληψη».
Εξάλλου, η βία δεν έχει κοινωνική τάξη, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση, ηλικία. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Δεν διαπιστώνεται κάποιο συγκεκριμένο προφίλ των δραστών καθώς μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική τάξη, ηλικιακή ομάδα, υπηκοότητα και μορφωτικό επίπεδο. διαβαστε το υπόλοιπο άρθρο , εδώ…..

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ:

«Χρειαζόμουν τη δουλειά»

Διανύοντας τους πρώτους μήνες σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, η πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας, αποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόσκληση να ταξιδέψει για ένα συνέδριο. Το γεγονός ότι μαζί της θα ταξίδευαν 4 άνδρες συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της, της προκαλούσε εκνευρισμό, καθώς θεωρούσε πως η ίδια δεν «χωρούσε» στην παρέα.

Αρχικά πίστεψε πως διαψεύστηκε, καθώς οι συνάδελφοί της την συμπεριέλαβαν σε μια ομαδική συζήτηση με ανταλλαγή μηνυμάτων, γεγονός που της επέτρεπε να βλέπει όλα τα σχόλια που έκαναν για τις γυναίκες που βρίσκονταν στο συνέδριο και τα οποία ήταν υποτιμητικά και σεξιστικά. Τα άλλοτε περιφρονητικά και άλλοτε με σεξουαλικό υπονοούμενο σχόλια συνεχίστηκαν, μέχρι που κάποια στιγμή είδε και το όνομά της να αναφέρεται σε αυτά

Ένιωσε αμήχανα, όμως το μοιράστηκε με δυο γυναίκες συναδέλφους της, αναζητώντας αλληλεγγύη, αλλά εκείνες τη συμβούλευσαν να το αντιμετωπίσει με χιούμορ και να μην είναι τόσο «σφιγμένη». Έτσι, εκείνη σιώπησε, ενώ οι άνδρες συνάδελφοί της διατηρούν ως και σήμερα τις υψηλόβαθμες θέσεις τους στην εταιρεία.

«Αισθάνομαι ακόμη άσχημα και ο λόγος είναι η 7χρονη κόρη μου. Προσπαθώ να της διδάξω ότι πρέπει να υψώνει το ανάστημά της για ό,τι θεωρεί σωστό, όμως όταν χρειάστηκε εγώ δεν το έκανα», λέει…..

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας (ΠΗΓΗ: fresh-education )

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ  (https://fresh-education.blogspot.gr)

1.Κυκλαδικός πολιτισμός

Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου pdf τη βάση δεδομένων με τίτλο:

 Κατεβάστε το αρχείο  επιλέγοντας το:  Βάση δεδομένων. Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο   .Πατήστε εδώ

© Πνευματικά δικαιώματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ: Υποτροφίες Αριστείας 2015

Σωτηρία Καλασαρίδου

Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση

istoria

Κατατέθηκε το πόρισμα της επιτροπής στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, Κασβίκης Κώστας, Κόκκινος Γιώργος, Κουλούρη Χριστίνα, Παληκίδης Άγγελος, Παπανδρέου Ζέτα, Πετρίδης Τριαντάφυλλος, Πυρπυρής Παναγιώτης, Σακκά Βασιλική. Συντονίζεται από τον καθηγητή Πολυμέρη Βόγλη στον οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση του σχεδίου από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

How to Create Multimedia Timelines on HSTRY.com

HSTRY is a multimedia timeline creation tool that I’ve been a fan of since it launched a couple of years ago. One of the features that makes it different from other timeline tools is that you can build quiz questions into your timeline. HSTRY also offers a collaboration option for students and teachers to use to create timelines together. In the video embedded below I provide an overview of how to create a multimedia timeline on HSTRY.

ΠΗΓΗ:

http://www.freetech4teachers.com/2016/11/how-to-create-multimedia-timelines-on.html#.WCbBr-OLTyQ

 

15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

15 Tools for Teaching History With Technology – A Handout
http://www.freetech4teachers.com/2016/06/15-tools-for-teaching-history-with.html#.V_6KLlSLRaU

One of the things that teachers often ask me for is a set of tools to get them started on using technology in their classrooms. This is a common request because it can be overwhelming to look at a website or a read a stream of emails with tips and try to figure out where to start. For that reason, I have started to put together short PDFs that contain a few options for a three or four common activities in a subject area. These are not meant to be comprehensive guides, they’re meant to be starter kits. The first starter kit is for social studies teachers.

In the handout embedded below you will find my recommendations for tools to create timelines, tools to create videos, tools to create digital maps, and tools to help students conduct better web research. You can download the document from Box or grab the Google Docs copy.

history games για το μάθημα της ιστορίας http://fresh-education.blogspot.gr/2016/06/history-games.html

 Αρμόδιος Τσιβάς

Συχνά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games) διαμορφώνουν περιβάλλοντα προσομοίωσης τα οποία είναι δημοφιλή, εξαιτίας του ελκυστικού τους προφίλ (Kulik, 2003).
Τα επιμορφωτικά ψυχαγωγικά ηλεκτρονικά παιχνίδια που σχετίζονται με την ιστορία είναι υπερμεσικές προσομοιώσεις όπου ο χρήστης αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο στη βάση κανόνων και των συγκεκριμένων ιστορικών περιστάσεων (Polman, 2002. Παπαστάμος, Σαμαράς & Φουρναράκης, 2005). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ιστορικού περιεχομένου δεν έχουν σχεδιαστεί ως ιστορικές προσομοιώσεις, αλλά ως παιχνίδια τα οποία βέβαια έχουν μια ιστορική βάση (ενδεικτικά: Civilization, Age of Empires, SimCity, Would be Gentleman, Europa Universalis, Renaissance Florence, Migration, Oregon Trail, Elizabethan Court, Paris Peace Conference of 1919, Reacting to the Past, Revolution, Time Detectives). Έχουν σχεδιαστεί από προγραμματιστές με ιστορικά ενδιαφέροντα, αλλά όχι από ιστορικούς. Ενώ, προγράμματα όπως το «Would be Gentleman» που δημιουργήθηκε από ιστορικούς, υποστηρίζουν τη δυνατότητα των ιστορικών προσομοιώσεων να έχουν την απαραίτητη ιστορική εγκυρότητα (Taylor, 2003).

Πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια καλλιεργούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς εμπλέκουν στη λήψη αποφάσεων και οπτικοποιούν τις επιπτώσεις αυτών των περιπτώσεων. Αποφέρουν γνώση της περιόδου και ενθαρρύνουν την ιστορική διερεύνηση (Sampson, 2000). Η διδακτική αξιοποίηση των παιχνιδιών δείχνει αύξηση του ενδιαφέροντος, των κινήτρων και της αίσθησης του ελέγχου, βοηθά στην ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία καθίσταται πιο οικεία με τον κόσμο των παιδιών, αναδεικνύεται η πολλαπλότητα της παρελθοντικής πραγματικότητας και των επιδράσεών της στη ζωή τους, κατανοούνται όψεις της δημόσιας χρήσης της ιστορίας, ενώ η εφαρμογή συνεργατικών στρατηγικών προάγει τη μαθησιακή διαδικασία και λειτουργεί εξισορροπητικά μεταξύ των δύο φύλων (Squire, 2004. Squire& Barab, 2004. McMichael, 2007).

Παιχνίδια ιστορικού περιεχομένου (history games)

Search games

Gaming the Past, historical simulation games in the classroom: http://gamingthepast.net/

Best of History Web Sites Games and Animations: http://www.besthistorysites.net/index.php/games-animations

Playing History, your source for historical games: http://playinghistory.org/

Playing History | Browse Items: http://playinghistory.org/items

BBC – History – Games: http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/

The National Archives, Activities and games: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/students/activities-and-games.htm

Musée McCord Museum, Games: http://www.mccord-museum.qc.ca/en/keys/games/

History.co.uk, Games: http://www.history.co.uk/games.html

History.com, Games: http://www.history.com/games/

Primary Games Arena, History: http://primarygamesarena.com/History

History Games – Play Exclusive Games, Quizzes and More on History.com: http://www.history.com/games/

Discovery Chanel Games: http://dsc.discovery.com/games/games.html

Historical – Historical Games, History games – Flash Ghetto: http://flashghetto.com/historical

Τίτλοι παιχνιδιών


Mission US: http://www.mission-us.org/

Μια πολυμεσική εφαρμογή για την αμερικάνικη ιστορία με την αξιοποίηση πέντε διαδραστικών παιχνιδιών.

making-history: http://making-history.com/

Games, iCivics: http://www.icivics.org/games

Διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με την έννοια της πολιτειότητας (citizenship) στο χώρο των κοινωνικών σπουδών

Argument Wars (iCivics): http://www.icivics.org/games/argument-wars

“Πόλεμοι” επιχειρηματολογίας

Do I Have a Right? (iCivics): http://www.icivics.org/games/do-i-have-right

Προσομοίωση της διαδικασίας αντιδίκων στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων

Immigration Nation (iCivics): http://www.icivics.org/games/immigration-nation

Προσέγγιση της διαδικασίας απόκτησης της αμερικανικής υπηκοότητας από τους μετανάστες που έφθασαν κατά καιρούς στις ΗΠΑ.

1066: http://www.channel4.com/history/microsites/0-9/1066/game/index.html

Παιχνίδι στρατηγικής με θεματικό πεδίο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αγγλία το 1066

Age of Empires: http://www.microsoft.com/games/empires/default.htm

Age of Empires (On Line): http://ageofempiresonline.com/en/

Age of Empires II: http://www.microsoft.com/games/age2/

Age of Empires III: http://www.ageofempires3.com/

Ancient Discoveries, Build Your Own With The Ancient Hobbyist (history.com): http://www.history.com/shows/ancient-discoveries/articles/build-your-own-with-the-ancient-hobbyist

Κατασκευές αρχαίων αντικειμένων και εργαλείων.
selidesistorias.blogspot.gr
Δείτε εδώ όλο τον κατάλογο συνδέσων

ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου:

  Το διδακτικό σενάριο ακολουθεί τις οδηγίες του νέου Π.Σ. και μελετά τη θεματική ενότητα «Στάσεις ζωής στη λογοτεχνία», βασισμένο σε ένα  κεντρικό άξονα – ιδέα που διέπει ποιήματα και  κείμενα και των τριών τάξεων του γυμνασίου.  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να διεκπεραιωθεί σε 2 – 3 μήνες και η διδασκαλία των ενοτήτων διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Οι μαθητές δε μελετούν μόνο τα αποσπάσματα των σχολικών βιβλίων αλλά και ολόκληρο το βιβλίο και ερμηνεύουν τη στάση ζωής που επιλέγουν οι κεντρικοί ηρωές τους ( αγωνιστικότητα, δειλία, ιδιοτέλεια , προδοσία, φιλαλληλία, αγάπη, κερδοσκοπία, καθήκον κτλ.). Η αφετηρία της θεματικής ενότητας σχετίζεται με το σύγχρονο κόσμο, το παρόν και εξετάζει τη στάση ζωής σε  διαφορετική χρονική, τοπική αλλά και κοινωνική κλίμακα. Γι΄αυτό  οι διδασκόμενοι αναζητούν αντίστοιχα παραδείγματα – στάσεις ζωής στο σύγχρονο κόσμο και έτσι κατανοούν τη σχέση της λογοτεχνίας με την κοινωνική  πραγματικότητα.Κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των η/υ αλλά και την αναζήτηση πηγών και υλικού στο διαδίκτυο , γι΄αυτό είναι προτιμότερο η διδασκαλία της συγκεκριμένης  ενότητας να ξεκινά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων , όπου οι μαθητές αφενός θα έχουν μελετήσει ολοκληρα τα βιβλία- ποιητικές συλλογές  που τους έχουν δοθεί και αφετέρου θα έχουν εξασκηθεί στη χρήση του διαδικτύου.

Συμβατότητα με το νέο Π.Σ. : Προβλέπεται διδακτική ενότητα με το θέμα στη γ΄ γυμνασίου.

Είδος διδακτικής πρακτικής:project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μετωπική διδασκαλία.

Προτεινόμενη διάρκεια :21 διδακτικές ώρες.

Συγκεκριμένα οι μαθητές θα μελετήσουν τα παρακάτω βιβλία:

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ:

Ελένη ή ο κανένας , Ρ. Γαλανάκη

Ζητείται Ελπίς, Α. Σαμαράκης

Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς, Μ. Κλιάφα

Δεν υπάρχουν αμαρτωλοί, Γ. Μαγκλής

Η τριλογία του δίφραγκου, Ε. Μάρρα

 

ΠΟΙΗΣΗ:

Δώρο ασημένιο ποίημα, Ο. Ελύτης

Για τον όρο μετανάστες , Μπ. Μπρεχτ

Του γιοφυριού της Άρτας, παραλογή

Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρος

Τα τείχη  Κ. Καβάφης

Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον Κ. Καβάφης

Ανδρείκελα , Κ. Καρυωτάκης

Άρνηση , Γ. Σεφέρης

Στο παιδί μου, Μ. Αναγνωστάκης

Τώρα, Α.  Χριστόπουλος

Ταινίες:

Casus Belli, Γ. Ζώης

Ψυχή Βαθιά, Π. Βούλγαρης

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Μελέτη για τα εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μαρία Κελεπούρη- Ελένη Χοντολίδου

-Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο(Πιλοτικό πρόγραμμα), Βενετία Αποστολίδου, Νικολίνα Κουντουρά, Ελένη Χοντολίδου, Κατερίνα Προκοπίου.

-Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα, πρόγραμμα εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων . ∆ιδακτικές προτάσεις  για το µάθηµα της λογοτεχνίας Επιµέλεια: Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου   Γ΄ ΓυµνασίΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΝΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ,ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό δράμα β λυκείου .Πατήστε εδώ

Ερμηνευτικές ερωτήσεις αο τα κριτήρια αξιολόγησης στην Αντιγόνη. Πατήστε εδώ.

Μετάφραση Αντιγόνης .πατήστε εδώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ 1940-alfavita

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΗ 1940 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ALFAVITA. ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΕΖΑ, ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ , ΠΑΤΗΣΤΕ εδώ

ΟΧΙ

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , εδώ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μια διδακτική προσέγγιση προτεινόμενη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ KAI ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Α 1-145

ΡΑΨΩΔΙΑ Α 1-426

ΡΑΨΩΔΙΑ Ε 167-288

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 139-291

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται:

α) Η κατανόηση του κειμένου.
β) Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.
γ) Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα του κειμένου.
δ) Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα.

‘Αρα η αξιολόγηση της περίληψης στις εξετάσεις του Ενιαίου Λυκείου είναι σκόπιμο να συνεξετάσει τρεις παραμέτρους:

α) το περιεχόμενο της περίληψης
β) τη γλώσσα και το ύφος
γ) τη δομή του περιληπτικού κειμένου.

1. Το περιεχόμενο της περίληψης (0-12μονάδες)

Θετικά στοιχεία θεωρούνται:

 • Η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου.
 • Η επιλογή των σημαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
 • Η πληρότητα κατανόησης του κειμένου.

Αδυναμίες στο περιεχόμενο θεωρούνται:

 • Αδυναμία κατανόησης ή απόκλιση από το νοηματικό κέντρο του κειμένου.
 • Επιλογή δευτερευουσών ιδεών-πληροφοριών σε βάρος των κύριων-σημαντικών.
 • Η ατελής (μερική) κατανόηση του κειμένου.

2. Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης (έκφραση) (0-8 μονάδες)

Θετικά στοιχεία θεωρούνται:

 • Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμένου (πληροφοριακό ύφος).
 • Η ικανότητα πύκνωσης του κειμένου μέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση, αναδιατύπωση κτλ.).
 • Η ορθή χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ορθογραφίας, της στίξης, της σύνταξης και του λεξιλογίου.

Αδυναμίες στη γλώσσα και το ύφος θεωρούνται:

 • Η αξιολόγηση με την άσκηση άμεσης ή έμμεσης κριτικής-σχολιασμού στις ιδέες-πληροφορίες του κειμένου.
 • Η αυτούσια-στείρα μεταφορά λέξεων και φράσεων του αρχικού κειμένου στη περίληψη.
 • Οι αποκλίσεις από τους κανόνες της Νεοελληνικής Γραμματικής και του Συντακτικού της νέας ελληνικής στην ορθογραφία, στη στίξη, στη σύνταξη και το λεξιλόγιο (επαναλήψεις, ασάφειες, έλλειψη ακριβολογίας κτλ.).

3. Η δομή του περιληπτικού κειμένου (0-5 μονάδες).

Θετικά στοιχεία θεωρούνται:

 • Η ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της δομής του αρχικού κειμένου και η παρουσίαση με λογική ακολουθία των βασικών ιδεών.
 • Η σύνταξη ενός κειμένου με ομαλή ροή και συνοχή.
 • Η επιτυχής χρήση των διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων.

Αδυναμίες στη δομή θεωρούνται:

 • Η τυποποιημένη μεταφορά της πορείας του αρχικού κειμένου που οδηγεί σε μακροσκελή περίληψη.
 • Η άτακτη παράθεση των ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
 • Η έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας μεταξύ των μερών-προτάσεων της περίληψης.

4. Γενική θεώρηση

Η προσπάθεια για αξιολόγηση της περίληψης με την αναλυτική μέθοδο και την πρόσθεση των επιμέρους βαθμών δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μια συνολική θεώρηση του γραπτού πριν την τελική βαθμολογία. ‘Αλλωστε περιεχόμενο, μορφή (έκφραση) και δομή ουσιαστικά δεν διαχωρίζονται. Στη συνολική θεώρηση της περίληψης θα συνεκτιμηθούν για την τελική βαθμολογία όλα τα κριτήρια από την πρωτοτυπία στη συγκρότηση και το ύφος έως την εικόνα του γραπτού (καθαρογραμμένο κείμενο, ευανάγνωστη γραφή).

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις

1. Η έκταση της περίληψης εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη δομή του δοθέντος κειμένου. Γι’ αυτό καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα της περίληψης σε λέξεις (π.χ. 90-120 λέξεις) ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κείμενο της περίληψης. Αυτό δε σημαίνει την αυστηρή καταμέτρηση των λέξεων από το βαθμολογητή αλλά την αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να πυκνώσει-περιορίσει το κείμενό του σε συγκεκριμένα πλαίσια. (Ως υπέρβαση αυτών των ορίων θεωρείται η γραφή μιας περίληψης με είκοσι (20) περίπου λέξεις περισσότερες). Ακόμα η περίληψη μπορεί να γραφεί ως μία ενιαία παράγραφος ή να χωριστεί σε παραγράφους ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του κειμένου.

2. Η περίληψη στα πλαίσια της Έκθεσης-Έκφρασης γράφεται για συγκεκριμένο σκοπό και έχει πάντα αποδέκτη. Γι’ αυτό είναι καλό να αποφεύγεται η τυποποιημένη εκφώνηση «Να γράψετε την περίληψη του κειμένου» και να υιοθετούνται πιο αναλυτικές διατυπώσεις ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο σύμφωνα με τις Οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων 1998, σελ. 246 (Παράδειγμα: σε κυριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύτηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενό του γράφοντας μια περίληψη 100 λέξεων).

3. Η περίληψη στα πλαίσια του μαθήματος της Έκθεσης-Έκφρασης έχει πληροφοριακό χαρακτήρα οπότε η εισαγωγή της είναι προτιμότερο να ξεκινά με αναφορά στο συγγραφέα ή στο κείμενο, όπως προτείνεται στο βιβλίο Έκθεση-Έκφραση Β΄ Λυκείου σελ. 235-236 [σ. 264 εκδ. 2002 κ.ε]. Μια εισαγωγή κατευθείαν από τις ιδέες-πληροφορίες του κειμένου είναι και αυτή αποδεκτή με τη λογική ότι ο μαθητής ταυτίζεται με το συγγραφέα του κειμένου ο οποίος επιχειρεί να πυκνώσει το κείμενό του.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα 2001, σ.121-123 [125-127]

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων