Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2019-2020, αποτελείται από 15 εκπαιδευτικούς ως εξής:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Κωδικός Ειδικότητας Ειδικότητα εργαζομένου