Αιτήσεις αξιολογητών στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς από 16.10.2013 έως 4.11.2013

Eνημέρωση Nέα

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης οργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα προχωρήσει στη συγκρότηση Σώματος Αξιολογητών για τη διενέργεια όλων των εξετάσεων από 23-11-2013 έως 31-12-2015.
Ως εκ τούτου,  καλεί τους πτυχιούχους ελληνικής φιλολογίας (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02), ως προαπαιτούμενο να υποβάλουν αίτηση για τον ορισμό τους ως αξιολογητές στις εξετάσεις ελληνομάθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε τρεις περιφερειακές ενότητες της ελληνικής επικράτειας.
Καθήκοντα Αξιολογητών/τριών
Τα καθήκοντα των Αξιολογητών/τριών περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων ελληνομάθειας,
β. Διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και βαθμολόγησή του,
γ. Διόρθωση των εξεταστικών τετραδίων και βαθμολόγησή τους.
Το σώμα αξιολογητών που θα προκύψει μετά την επιλογή, θα συμμετέχει στις διαδικασίες των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και κατά συνέπεια με τον αριθμό και τον τόπο των εξεταστικών κέντρων.
Αμοιβή Αξιολογητών/τριών
Οι Αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ, πλέον:
αμοιβή ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο της πρώτης φάσης (εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού) και  δύο (2) ευρώ για τα λοιπά εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν.
Οι αναπληρωτές/τριες Αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Αξιολογητή/τριας, λαμβάνουν την αμοιβή που αντιστοιχεί στον/στην Αξιολογητή/τρια.
Υποβολή Αίτησης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο http://www.gsae.edu.gr/ellinomathia/ από 16/10/2013 έως 4/11/2013. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω,  πρέπει να αποσταλούν είτε:
Α. ως συνημμένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomathia@gsae.edu.gr, είτε
Β. με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 213 131 1648
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:
1. Υπογεγραμμένο το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης που θα έχουν υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίο ελληνικής φιλολογίας (Κατηγορία ΠΕ02) ως προαπαιτούμενο συμμετοχής,
3. Επικυρωμένα αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων.
4. Βεβαιώσεις ή παραστατικά συμμετοχής τους ως αξιολογητές στις εξετάσεις ελληνομάθειας.
Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού, απαιτείται σχετική αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Ως τελευταίος χρόνος υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λόγω της αποκλειστικής ηλεκτρονικής υποχρέωσης (mail ή fax) ορίζεται η 12η βραδινή της καταλυτικής ημερομηνίας.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις και δικαιολογητικά που αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη υποψηφίων, θα εκτιμηθεί ο βαθμός πτυχίου.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomathia@gsae.edu.gr, είτε με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 213 131 1648.
Ενστάσεις πέραν των ανωτέρω προσδιορισμένων τρόπων και ημερών, δεν γίνονται αποδεκτές.
Πληροφορίες: Γ.Γ.Δ.Β.Μ., Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων: τηλ. 2131311667, 2131311652, 2131311672
πηγή   http://www.diorismos.gr   10/10/2013

Αφήστε μια απάντηση