Έως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων σε ΕΣΔΛ και ΕΣΔΔΑ

Eνημέρωση Nέα

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους στον διαγωνισμό εισαγωγής 160 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Το προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013.
Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση ως εξής:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τον διαγωνισμό στην ΕΣΔΑΑ, ενώ για την ΕΣΔΛ στη γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τον διαγωνισμό στην ΕΣΔΑΑ, ενώ για την ΕΣΔΛ στη γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας
Διοικητική Δικαιοσύνη: 115 θέσεις, και συγκεκριμένα 10 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 101 θέσεις δοκίμων παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: 37 θέσεις δοκίμων παρέδρων Πρωτοδικείου.
Εισαγγελείς: 8 θέσεις δοκίμων παρέδρων Εισαγγελίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:
διαθέτουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 494100 -104 -105.
ΕΣΔΔΑ
Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει και η προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), που αφορά την εισαγωγή 100 σπουδαστών φέτος.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με τον Ν. 3528/07 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή κ.ά.).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr) και μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να ταχυδρομηθούν επί αποδείξει ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, γραφείο 510, 5ος όροφος, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος και ώρες από 09.00 έως 15.00.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, ενώ το προκαταρκτικό του στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα υποχρεωτικά μαθήματα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013) και Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική (Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013).  Πηγή: ethnos.gr/Δημοσίευση  http://www.alfavita.gr/   Σάβ, 28.09.2013 | 17:24

Αφήστε μια απάντηση