Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση

Eνημέρωση Nέα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EACEA ανακοίνωσε  πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/04/13 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση – Υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2010) (συνεργασία ενδιαφερόμενων φορέων, πειραματισμός, καινοτομία).
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά θέματα πιλοτικών προγραμμάτων στον τομέα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από δύο τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της συναφούς ευαισθητοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) σε εθνικό επίπεδο.
ΤΜΗΜΑ Β:  Υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων πολιτικής σε θεσμικό επίπεδο για τη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στη Στρατηγική ΕΚ 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε μπορεί να υπερβαίνει το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Όσον αφορά στο Τμήμα Α, αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν μόνο από εθνικές συμπράξεις, ενώ όσον αφορά στο Τμήμα Β, αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν μόνο από διακρατικές συμπράξεις.
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού – EACEA (οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων) έχει οριστεί η Δευτέρα 16η  Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Η ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:118:SOM:EN:HTML
πηγήhttp://www.diorismos.gr/   27/05/2013

Αφήστε μια απάντηση