Δίκτυο αλληλεγγύης για άνεργες γυναίκες – θύματα ενδο-οικογενειακής βίας.

Eνημέρωση Nέα

Δίκτυο αλληλεγγύης για 70 άνεργες γυναίκες – θύματα ενδο-οικογενειακής βίας δημιουργήθηκε στην Αθήνα, μέσα από την υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης, εργασιακής προετοιμασίας και ένταξης στην ετεροαπασχόληση / αυτοαπασχόληση και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Πρόκειται για το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο «Γεφυρώνοντας το κενό – Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών», που υλοποιείται από την συσταθείσα για το συγκεκριμένο σκοπό Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Διέξοδος».
Στόχος της παρέμβασης είναι η ενδυνάμωση και πολλαπλή υποστήριξη των γυναικών -συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με εργοδοτικούς φορείς, προώθηση στην απασχόληση και (κοινωνική) επιχειρηματικότητα κλπ-  προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες που έχουν υποστεί βία και κακοποίηση και φιλοξενούνται ή έχουν φιλοξενηθεί στο παρελθόν σε Ξενώνες – καταφύγια ή που έχουν λάβει υπηρεσίες από αναγνωρισμένα – πιστοποιημένα Συμβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, να απευθυνθούν στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Καλούνται επίσης «κοινωνικά ευαίσθητες» επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου.
Σκοπός της παρέμβασης είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στο απαιτούμενο για την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών συνεχές υπηρεσιών υποστήριξης και η κάλυψή του, μέσω της δικτύωσης και συνεργασίας του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο και η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για τη βία που αποτελεί για τις γυναίκες ένα ισχυρό εμπόδιο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελείται από τους εξής φορείς: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ» (συντονιστής), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α), Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών–Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμο Αχαρνών, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.), Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΑΕ, Mediterranean Institute For Gender Studies  (ΜIGS)
Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα», Νίκης 24 Σύνταγμα, Αθήνα, 210-3244380.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Θεματικός Άξονας: Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Αφήστε μια απάντηση