Πρόσκληση αξιολογητών στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας-Ιστορίας-Πολιτισμού. Δηλώσεις έως 15/4/2013.

Eνημέρωση Nέα

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) οργανώνει στις 27 Απριλίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΔΒΜ θα προχωρήσει στη συγκρότηση Σώματος Αξιολογητών για τη διενέργεια των εξετάσεων. Από 9-4-2013 έως 15-4-2013 καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση ορισμού του/της ως Αξιολογητή/τριας στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Στις εξετάσεις της 27ης-4-2013 θα απασχοληθούν ως Αξιολογητές/τριες, κατά προτεραιότητα:  α. συνεργαζόμενοι/ες με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθεια.  β. εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση Αξιολογητών/τριών της ΓΓΔΒΜ κατά τη διενέργεια των προηγούμενων εξετάσεων.Στο βαθμό που οι Αξιολογητές/τριες από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες δεν επαρκούν αριθμητικά, θα απασχοληθούν επίσης, κατά προτεραιότητα: γ. πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας ή ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τουλάχιστον 200 ωρών δ. πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. ε. πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία.

Καθήκοντα Αξιολογητών/τριών
Τα καθήκοντα των Αξιολογητών/τριών περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων
β. Διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και βαθμολόγησή του
γ. Διόρθωση των εξεταστικών τετραδίων και βαθμολόγησή τους.
Αμοιβή Αξιολογητών/τριών
Οι Αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ, πλέον:
αμοιβή ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο της πρώτης φάσης (εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού)
δύο (2) ευρώ για τα λοιπά εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν. Οι αναπληρωτές/τριες Αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Αξιολογητή/τριας, λαμβάνουν την αμοιβή που αντιστοιχεί στον/στην Αξιολογητή/τρια.
Υποβολή Αίτησης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο http://www.gsae.edu.gr/ellinomathia/ Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να αποσταλούν είτε ως συνημμένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomathia@gsae.edu.gr, είτε με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 213 131 1620 ή στο 210 2584808.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:
1. Υπογεγραμμένο το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης που θα έχουν υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπου θα αναφέρεται σε ποια από τις κατηγορίες α, β, γ, δ, ε, όπως περιγράφονται ανωτέρω, εντάσσονται)
2. Τα σχετικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες α, β, γ, δ ή ε. Πιο συγκεκριμένα:
– Για τις κατηγορίες α και β, βεβαίωση συμμετοχής ως Αξιολογητών, από το ΚΕΓ και τη ΓΓΔΒΜ, αντίστοιχα.
– Για τις κατηγορίες γ, δ και ε, τίτλοι σπουδών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Διαδικασία Ορισμού
Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης θα αναρτηθεί ο πίνακας των Αξιολογητών/τριών που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, ανά κατηγορία (α – ε). Οι Αξιολογητές/τριες με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης θα διατεθούν στην Οργανωτική Επιτροπή των εξετάσεων, η οποία και θα τους αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό αιτήσεων των υποψηφίων εξεταζομένων, τη γεωγραφική διασπορά των εξεταστικών κέντρων και τη διαθεσιμότητα των Αξιολογητών/τριών.
Περισσότερα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα, http://www.gslll.edu.gr Τηλέφωνο: 2131311637, tmdioik@gsae.edu.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *