Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων των Δ.Δ.Ε. της Χώρας.

Eνημέρωση Nέα

Από το σχολικό έτος 2012-13 μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2014-15ω και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012/ απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ, ιδρύθηκαν  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της Χώρας Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) και κάθε ένας από αυτούς στελεχώθηκε με έναν/μία υπεύθυνο. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπευθύνων των Σ.Σ.Ν. περιγράφονται παρακάτω:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες (Άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012/ απόφασης του ΥΠΑΙΘΠΑ)
1. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. έχουν ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.
2. Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.
3. Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας.
4. Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
5. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.
6. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.
7. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους.
8. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας, ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς και οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών, δράσεων και σεμιναρίων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Επίσης, υποβάλλουν στα παραπάνω όργανα απολογισμό όλων των δράσεών τους μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους.
9. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες δεν  ιεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κλπ.). Ο προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους Σ.Σ.Ν. επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. ευρίσκονται κατά το ήμισυ των ημερών εργασίας του υπολοίπου έτους στα γραφεία της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης ώστε να επιτελούν το διοικητικό και οργανωτικό μέρος του έργου των, να επικοινωνούν με τα σχολεία και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς.
10. Τις άλλες ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας τους επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. Κάθε Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. τηρεί ημερολόγιο – βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και το περιεχόμενο της
συνεργασίας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν., τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.
11. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν στις συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, στις οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με το περιεχόμενό τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια άλλων περιοχών εκτός εκείνης της Δ/νσής τους, επιτρέπονται μόνον αν πρόκειται για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και αν είναι προσκεκλημένοι εισηγητές. Οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφούμενοι, μέχρι δεκαπέντε ημέρες ανά σχολικό έτος.

Αφήστε μια απάντηση