Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας στην Ενωμένη Ευρώπη.

Eνημέρωση Nέα

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει την Ενωμένη Ευρώπη να επιτύχει τον στόχο που αυτή έχει θέσει για την απασχόληση το 2020: να εργάζεται το 75% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (δηλ. σε ηλικία 20-64 ετών). Επιπλέον προτείνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός σχολείου και πανεπιστημίου, δηλαδή μέσω της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Η ατζέντα αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της Ενωμένης Ευρώπης για την προώθηση μιας έξυπνης και διατηρήσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Περισσότερα στις διαδικτυακές θέσεις http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=958 και http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

Αφήστε μια απάντηση