Είκοσι δύο χρήσιμες συνδέσεις του Κέντρου EUROGUIDANCE της Ελλάδας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία.

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα

Οι είκοσι δύο συνδέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

1.  Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Η Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια σημαντική βάση δεδομένων για τη Δια  Βίου  Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και ένα δίκτυο για την πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες Skillsnet
2.  Η επίσημη ιστοσελίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  New Skills for New Jobs. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διερεύνηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Οι 18 τομεακές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στον εντοπισμό των αναδυόμενων ικανοτήτων και των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες.
4. Διεθνής Σύλλογος για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό
5.  Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη – Ο.Ο.Σ.Α.
6. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Το European Training Foundation  αποτελεί τον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σα σκοπό την προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και την υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ως προς την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7.  Κέντρο Πληροφόρησης για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η επίσημη ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει  ο Διεθνής Σύλλογος Σχολικού και Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (I.A.E.V.G.) σε συνεργασία με τον φορέα για την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων του Καναδά ( H.R.D.C).
8.  Ευρωπαϊκός Σύλλογος FEDORA. Ο δικτυακός τόπος του συλλόγου  FEDORA αποτελεί μια ένωση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Συμβουλευτικής και του  Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
9.   Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Εκπαιδευτική Έρευνα – (E.E.R.A.)
10. Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο Απασχόλησης
11. Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  Εργασιακών Σχέσεων
12. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
13. Η Ευρώπη με μια ματιά
14. Ευρωπαϊκή Ένωση: Διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
15.Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Πληροφορίες για προγράμματα κινητικότητας Erasmus,  Comenius,  Grundtvig,   Leonardo da Vinci
16.Κινητικότητα και Άτομα με Ειδικές και Ανάγκες
17. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στις χώρες της Ευρώπης.
18.Ευρωπαϊκός  Δικτυακός τόπος με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
Leonardo da Vinc
19. Ευρωπαϊκός Δικτυακός τόπος με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την EQUAL
20. Ευρωπαϊκός Δικτυακός τόπος  «Advice and information contact points»
21. Ηλεκτρονική πλατφόρμα EVE για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων που υποστηρίζονται από προγράμματα που εκτελούνται    από την Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
22. «Σύστημα Μάθησης για τη Δια βίου Μάθηση». Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής    Επιτροπής για το πρόγραμμα «Σύστημα Μάθησης για τη Δια βίου Μάθηση» στην οποία παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη δια   βίου μάθηση στην Ευρώπη στους τομείς της  εκπαίδευσης  και της κατάρτισης.

Αφήστε μια απάντηση